KVKK Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME VE MUVAFAKATNAME

 Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Genel Bilgilendirme 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir. İşbu muvafakatname ile tarafınızca şirketimize sağlanan tüm kişisel verilerinizin iş bu belgede Veri Sorumlusu olarak anılacak Golden Gate Turkey nezdinde aşağıda detayları belirtilen sebep, amaç ve yöntemlerle Veri Sorumlusunun kendi sistemlerine kaydedileceğini, bu sistemlerde depolanacağını, muhafaza edileceğini, mevzuata uygun olarak yasal nedenlerle açıklanabileceğini, aktarılacağını ve mevzuatın öngördüğü şekilde işleneceğini kabul etmekte ve KVKK kapsamında sahip olduğunuz haklarınızın da açıklandığı işbu muvafakatnameyi okuyup anladığınızı ve onayladığınızı beyan etmektesiniz. 

1. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi
 
Kişisel verileriniz; sizin yazılı ve/veya sözlü beyanlarınız, internet sitemiz, temsilcilerimiz, emlak ilan siteleri üzerinden gönderdiğiniz mesajlar, e-posta, faks, telefon, kısa mesaj veya diğer yollarla tarafımıza ilettiğiniz bilgilerin yazılı veya dijital ortama kayıt edilmesi ile toplanmaktadır.
 
2. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri
Kişisel verileriniz,  sizlere sunulacak  hizmetlerle ilgili olarak gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemde işlem sahibini ve muhatabını belirlemek, müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, sizlerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair bilgilendirmelerden haberdar edilmesi ve tarafınızla akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla kimlik bilgileri, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerinizin kaydedilmesi, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlemesi, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ve aramızdaki sözleşmelerin ve size vereceğimiz hizmetin gereğinin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenecektir. 

3. Veri Sorumlusunun Kimliği: Golden Gate Turkey 

4. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:  Veri Sorumlusu kişisel bilgilerinizi yukarıda yer alan nedenlerle, kaydeder, güvenlikli sistemlerinde depolar, muhafaza eder, mevzuata uygun biçimde açıklar ve aktarır, devralır, sınıflandırır, işler ya da verilerin kullanılmasını engeller.
 
5.Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla da işlenebilecektir
Yapılan sözleşmelerde Yasa ve Yönetmelikler gereği olması gereken bilgilerinizin bulunmasının sağlanması, daha iyi hizmet sunabilmek, ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, sizlerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair bilgilendirmelerden haberdar edilmesi ve tarafınızla akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve İş bu belgenin 2.maddesinde yer alan amaçlara işlenmektedir.
 
6. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır.
Ad ve İletişim Bilgileri: Ad, soyadı, telefon, adres, e-mail adresi, fatura bilgileri, TC kimlik numarası (ulusal kimlik numarası), ödeme bilgileriniz, imzaladığınız sözleşmelerde yer alan  Ad, soyadı, telefon, adres, e-mail adresi, fatura bilgileri, taşınmaz bilgileri ve diğer benzer veriler.
 


7. Kişisel verilerinizin aktarılması
 
Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, danışmanlarımıza, avukatlarımıza, program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı şirketlere, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, iş birliği yaptığımız veya hizmet aldığımız yurtiçi ve yurtdışı bankalar (muhabir bankalar dahil), finansal kuruluşlar, ödeme kuruluşları ve diğer üçüncü kişilere ilgili iş birliklerimiz çerçevesinde aktarılabilecektir. Resmi mercilerin talebi veya mevzuat gereğince bilgi verme zorunluluğu olan hallerde bilgileriniz yasal merci ve kurumlara aktarılabilecek olup, bunlar da bilgilerinizi ayrıca paylaşabilir. 

Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebebi, şirketimizle yaptığınız veya yapacağınız sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgisi olması kaydıyla, kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması ve sözleşmenin kurulması ve ifası dışındaki konularda sizin açık rızanızdır.

8. Kişisel verilerin saklanması ve güvenliği

Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ve diğer ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri tarafımızdan alınacaktır.
 
9. Kanun kapsamındaki haklarınız
 
KVKK’nın 11. Maddesinde Belirtilen Haklarınız: Kişisel verilerin sahibi sıfatıyla aşağıdaki haklarınızı, KVKK kapsamında veri sorumlusu olan Veri Sorumlusuna başvurarak kullanabilirsiniz: a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) kişisel verilerinizin KVKK’nın ilgili maddesine göre silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 
Veri Sahibi İlgili Kişinin Beyanı: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Veri Sorumlusuna bildirdiğim her türlü kişisel bilginin Veri Sorumlusu  tarafından işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin yukarıda yapılan bilgilendirmeyi okuduğumu, incelediğimi, değerlendirip anladığımı ve KVKK kapsamında kişisel verilerimin yukarıda belirtildiği üzere işlenmesine ve aktarılmasına açık onayımın olduğunu, kanunun bana tanımış olduğu haklarımı bildiğimi ve içeriğini okuyup anladığım yukarıdaki bilgilendirmeler çerçevesinde kişisel verilerimin Veri Sorumlusu tarafından işlenip yine yukarıda belirtilen kişilerle paylaşılmasına muvafakat ettiğimi kabul ve beyan ederim.