Fon Satış

Gayrimenkul Yatırım Fonlarına Yatırım Yapmak İçin Temel Nedenler

Güvenli Mekanizma - Devlet GarantisiGüvenli Mekanizma - Devlet Garantisi

Portföy ve Gayrimenkul Yönetim Şirketleri, yasal izin ve kısıtlamalara göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimi ve denetimi ile "Gayrimenkul Fonu" başlatabilir. Bu durum, gayrimenkul yatırım fonlarını güvenilir ve şeffaf bir yatırım aracı haline getirir. Yatırımcılara ait Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun tüm katılma payları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bir saklama kuruluşu tarafından tutulur ve hisse senedi, hazine bonosu, devlet tahvili vb. varlıkların da kayda geçirildiği Merkezi Saklama Kuruluşu tarafından kaydedilir.

Saklama Kuruluşu, fon adına yapılan gayrimenkul alım satım işlemlerini denetler. Varlık, kurucu ve saklama varlığından ayrı olduğu için, kurucunun veya saklama kuruluşunun iflası durumunda fon varlığı tamamen korunur. Kurucu veya saklama kuruluşunun yönetimi ve denetimi devlete devredilse bile fon varlıkları iflas edemez, haczedilemez veya kısıtlanamaz.

Teminatlı YatırımTeminatlı Yatırım

Gayrimenkul Yatırım Fonları gayrimenkul işletme faaliyetlerine veya geliştirmeye katılamazlar. Emlak Konut, Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Belediyeler, Belediye iştirakleri ile şirketler, özel iştirakler ve/veya yönetim kurulu aday gösterme imtiyazına sahip şirketler bu kuralın istisnalarıdır. Ayrıca Gayrimenkul Yatırım Fonları kesinleşmiş ve/veya yapı kullanma izni olan mülklere yatırılmaktadır.

ŞeffaflıkŞeffaflık

Sermaye Piyasası Kurulu, fon faaliyetlerini Yönetmelik ve İhraç Belgesi ile uyumlu hale getirir ve sürekli olarak takip eder.

Fon ile ilgili tüm gelişmelerin ve değişikliklerin, bir yatırım ve halka açık şirketler veya diğer menkul kıymetler gibi Kamuyu Aydınlatma Platformu internet sitesi üzerinden yatırımcılarla paylaşılması, fonun tüm işlemlerinin devlet kontrol ve denetimine tabi olması nedeniyle zorunludur. Bu şekilde yatırımcı, katılım paylarını satın aldığı fonun durumunu kontrol etme olanağına sahip olur.

Yatırımcı fonları, yasal olarak izin verilmediği için Portföy Yönetim Şirketleri tarafından görülemez veya hesaplarında saklanamaz. Saklama görevi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bir saklama kuruluşu (banka) tarafından yürütülür. Fon tarafından yapılan tüm ticari işlemler ve harcamalar saklama kuruluşu (banka) tarafından onaylanmalıdır.

Yatırımcıya ait katılma payları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilen lisanslı saklama kurumu tarafından merkezi hisse senetleri, hazine bonoları, devlet tahvili belgeleri gibi kayıtlandırılır. Tüm işlemler, Merkezi Saklama Kurulunun web sitesi ve uygulamaları aracılığıyla gerçekleştirildiğinden yatırımcılar tarafından izlenebilir.

Gerçek Değer İşlemleriGerçek Değer İşlemleri

Sermaye Piyasası Kurulu, fon portföyüne dahil olan mülkün değerini gösteren gayrimenkul değerleme şirketlerine lisans verir. Takdir edilen değer hem kurucu, hem de saklama kuruluşu tarafından teyit edilir.

Vergilendirme AvantajıVergilendirme Avantajı

Gayrimenkul yatırım fonlarının sunduğu birçok vergi avantajı vardır. Öncelikle fon, kurumlar vergisinden muaftır. Muafiyet, fonların ticaret/kiralama kazancından vergi ödememesini sağlar.
Ayrıca, yabancı kurumsal fon yatırımcıları vergilendirilmez, ancak yabancı bireysel fon yatırımcıları yalnızca %10 stopaj vergisi ile vergilendirilir.
Yukarıda detaylandırıldığı üzere, tek başına vergi avantajı bile gayrimenkul yatırım fonlarına yatırım yapmak için yeterlidir.

Stratejik Yatırım PlanıStratejik Yatırım Planı

Gayrimenkul yatırım fonları, ihraç tarihinde iyi tanımlanmış bir yatırım planına uymuştur, beklenen getiriler bu yüzden büyük olasılıkla dalgalanmayacaktır. Yatırım planı, profesyonel fon portföy yönetim ekibi tarafından her zaman kontrol edilir ve yatırım planına uyulur. Maksimize edilmiş beklenen getiri, kontrollü mekanizma ile sağlanır.

Yüksek GetiriYüksek Getiri

Gayrimenkul yatırım fonları, bireysel yatırımcılara göre her zaman daha yüksek pazarlık gücüne sahiptir. Bu pazarlık gücünün, işlemleri bireysel alımlara göre daha ucuz hale getirdiği sonucuna varıldı. Fonlar; güçlü yatırım stratejisi, profesyonel yönetim ekibi ve diğer kontrol mekanizmaları ile birleştirildiğinde olağanüstü bir sermaye getirisi ile sonuçlanmaktadır.

Temettü ÖdemeleriTemettü Ödemeleri

Yasal olarak, gayrimenkul yatırım fonları tarafından yatırımcılara periyodik temettüler ödenebilir. Yatırımcının fon sunumu, temettü ödemelerinin sıklık miktarını ve diğer özelliklerini açıklar. Temettü ödemeleri fonun yatırım komitesi tarafından değiştirilebilir. Potansiyel yatırımcılar, yatırım getirisini maksimize etmek için periyodik olarak temettü ödemesi yapan bir fon seçmelidir.

Likidite ve Fondan Çıkış StratejisiLikidite ve Fondan Çıkış Stratejisi

Gayrimenkul Yatırım Fonları tarafından taşınmaz üzerindeki yatırımdan likit varlık oluşturulur. Yatırımcı, ihraç belgesinde belirtilen belirli bir çıkış döneminde katılma paylarını kurucuya iade ederek fondan çıkabilir. Bir yatırımcının payını üçüncü bir kişiye devretmek suretiyle fondan çıkması her zaman mümkündür.

Profesyonel Yönetim ve KolaylıklarProfesyonel Yönetim ve Kolaylıklar

Portföy Yönetim Şirketleri veya Gayrimenkul Portföy Yönetim Şirketleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tescilli bir lisans alarak Gayrimenkul Yatırım Fonları kurarlar. Her fonun alım, satım, kiralama vb. tüm kararlarını onaylayan sektör profesyonellerinden oluşan bir Yatırım Komitesi vardır. Yatırımcı böylesine zor bir seçim sorumluluğunu bu yöntemle fon yöneticilerine devreder.

Ayrıca fon yöneticisi, fon portföyünde yer alan gayrimenkulün bakım, kira tahsilatı, beyanname, vergilendirme, hukuki danışmanlık vb. tüm gayrimenkul yönetimi faaliyetlerini yönetir.

İslam Hukukuna Uygunluk - Helal Kazançİslam Hukukuna Uygunluk - Helal Kazanç

Fon yatırımcısı helal bir gelir elde etmek için faizsiz, şeriata uygun fonları seçmek isterse, gayrimenkul yatırım fonları ile arazi, arsa, konut birimi, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, hastane vb. gibi herhangi bir taşınmaz mülkü satın almaya, satmaya veya kiralamaya yönelebilir. Bu yatırımın %80'inin ve geri kalan %20'nin kullanılması, fonun şeriata uygun olup olmadığını belirler. Fon yatırımcıs, helal gelir elde etmek için faizsiz ve islam kurallarına uygun bir fon seçmelidir.

Türk VatandaşlığıTürk Vatandaşlığı

Türk Vatandaşlığı kazanmanın şartları 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te ilan edilmiştir. 19.09.2018 tarihinde Türk Vatandaşlık Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nde yapılan son değişikliğe göre 2018 yılında gayrimenkul yatırım fonundan 500.000 USD veya karşılığı döviz/Türk Lirası satın alan ve bunu en az 3 yıl süreyle elinde bulunduran yabancılar Türk vatandaşlığına başvuru hakkı kazanmaktadır. 'Uygunluk Belgesi'ni Sermaye Piyasası Kurulu, asgari yatırım şartının karşılandığını teyit etmek için verir, vatandaşlık başvurusu bu belge ile yapılır.

 

Gayrimenkule Dayalı Fon Alış ve Satış

Gayrimenkule Dayalı Fon Alış ve Satış

Golden Gate, yurt içinde yerleşik gayrimenkul portföy şirketleri ile temas halindedir.

Talebe istinaden bu şirketlerin portföylerinden gerek komple bir projeyi gerekse de farklı projelerden karma bir sepet oluşturabilmektedir.

Yatırımcılar bu portföy şirketlerinden edindikleri gayrimenkulleri aynı şirket üzerinde tutmak suretiyle kira sertifikası ihracına konu ederek bir kazanç elde etmenin yanında yıllara sâri gayrimenkul kıymet artışlarından da ilave bir kazanç elde edebileceklerdir.

Gayrimenkule Dayalı Fon Alış ve Satış ile T.C. Vatandaşlığı elde edebilmek için Minimum 500.000 $ yatırım yapılması gerekmektedir.

Para Piyasasına Dayalı Fon Alış ve Satışı

 

Golden Gate, para piyasasına dayalı fon alış satış işlemlerini temasta olduğu bir banka, bu banka nezdinde yatırımcı adına açılan yatırım hesabı ve yatırım danışmanı eşliğinde gerçekleştirebilmektedir.

Bu işlem vesilesiyle vatandaşlık için yurt içi bir bankaya yatırılması gereken tutar, yatırım hesabında işlem görebilecek, yatırım kaynaklı ilave kazançlar sağlayabilecektir.

Gayrimenkule Dayalı Fon Alış ve Satış ile T.C. Vatandaşlığı elde edebilmek için Minimum 500.000 $ yatırım yapılması gerekmektedir.

Sukuk

 

Golden Gate Turkey temasta olduğu katılım bankası marifetiyle yatırımcı adına kira sertifikası (sukuk) alımı sürecini yönetebilmektedir.

Sukuk temini ile faizsiz bir kazanç sağlayan kitleler, İslami olarak da usul dahilinde davranmış olabileceklerdir.

Fon Alımı ile T.C. Vatandaşlığı elde edebilmek için Minimum 500.000 $ yatırım yapılması gerekmektedir.

Gayrimenkul Yatırım Fonlarına Yatırım Yapmak İçin Temel Nedenler

Güvenli Mekanizma - Devlet GarantisiGüvenli Mekanizma - Devlet Garantisi

Portföy ve Gayrimenkul Yönetim Şirketleri, yasal izin ve kısıtlamalara göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimi ve denetimi ile "Gayrimenkul Fonu" başlatabilir. Bu durum, gayrimenkul yatırım fonlarını güvenilir ve şeffaf bir yatırım aracı haline getirir. Yatırımcılara ait Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun tüm katılma payları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bir saklama kuruluşu tarafından tutulur ve hisse senedi, hazine bonosu, devlet tahvili vb. varlıkların da kayda geçirildiği Merkezi Saklama Kuruluşu tarafından kaydedilir.

Saklama Kuruluşu, fon adına yapılan gayrimenkul alım satım işlemlerini denetler. Varlık, kurucu ve saklama varlığından ayrı olduğu için, kurucunun veya saklama kuruluşunun iflası durumunda fon varlığı tamamen korunur. Kurucu veya saklama kuruluşunun yönetimi ve denetimi devlete devredilse bile fon varlıkları iflas edemez, haczedilemez veya kısıtlanamaz.

Teminatlı YatırımTeminatlı Yatırım

Gayrimenkul Yatırım Fonları gayrimenkul işletme faaliyetlerine veya geliştirmeye katılamazlar. Emlak Konut, Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Belediyeler, Belediye iştirakleri ile şirketler, özel iştirakler ve/veya yönetim kurulu aday gösterme imtiyazına sahip şirketler bu kuralın istisnalarıdır. Ayrıca Gayrimenkul Yatırım Fonları kesinleşmiş ve/veya yapı kullanma izni olan mülklere yatırılmaktadır.

ŞeffaflıkŞeffaflık

Sermaye Piyasası Kurulu, fon faaliyetlerini Yönetmelik ve İhraç Belgesi ile uyumlu hale getirir ve sürekli olarak takip eder.

Fon ile ilgili tüm gelişmelerin ve değişikliklerin, bir yatırım ve halka açık şirketler veya diğer menkul kıymetler gibi Kamuyu Aydınlatma Platformu internet sitesi üzerinden yatırımcılarla paylaşılması, fonun tüm işlemlerinin devlet kontrol ve denetimine tabi olması nedeniyle zorunludur. Bu şekilde yatırımcı, katılım paylarını satın aldığı fonun durumunu kontrol etme olanağına sahip olur.

Yatırımcı fonları, yasal olarak izin verilmediği için Portföy Yönetim Şirketleri tarafından görülemez veya hesaplarında saklanamaz. Saklama görevi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bir saklama kuruluşu (banka) tarafından yürütülür. Fon tarafından yapılan tüm ticari işlemler ve harcamalar saklama kuruluşu (banka) tarafından onaylanmalıdır.

Yatırımcıya ait katılma payları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilen lisanslı saklama kurumu tarafından merkezi hisse senetleri, hazine bonoları, devlet tahvili belgeleri gibi kayıtlandırılır. Tüm işlemler, Merkezi Saklama Kurulunun web sitesi ve uygulamaları aracılığıyla gerçekleştirildiğinden yatırımcılar tarafından izlenebilir.

Gerçek Değer İşlemleriGerçek Değer İşlemleri

Sermaye Piyasası Kurulu, fon portföyüne dahil olan mülkün değerini gösteren gayrimenkul değerleme şirketlerine lisans verir. Takdir edilen değer hem kurucu, hem de saklama kuruluşu tarafından teyit edilir.

Vergilendirme AvantajıVergilendirme Avantajı

Gayrimenkul yatırım fonlarının sunduğu birçok vergi avantajı vardır. Öncelikle fon, kurumlar vergisinden muaftır. Muafiyet, fonların ticaret/kiralama kazancından vergi ödememesini sağlar.
Ayrıca, yabancı kurumsal fon yatırımcıları vergilendirilmez, ancak yabancı bireysel fon yatırımcıları yalnızca %10 stopaj vergisi ile vergilendirilir.
Yukarıda detaylandırıldığı üzere, tek başına vergi avantajı bile gayrimenkul yatırım fonlarına yatırım yapmak için yeterlidir.

Stratejik Yatırım PlanıStratejik Yatırım Planı

Gayrimenkul yatırım fonları, ihraç tarihinde iyi tanımlanmış bir yatırım planına uymuştur, beklenen getiriler bu yüzden büyük olasılıkla dalgalanmayacaktır. Yatırım planı, profesyonel fon portföy yönetim ekibi tarafından her zaman kontrol edilir ve yatırım planına uyulur. Maksimize edilmiş beklenen getiri, kontrollü mekanizma ile sağlanır.

Yüksek GetiriYüksek Getiri

Gayrimenkul yatırım fonları, bireysel yatırımcılara göre her zaman daha yüksek pazarlık gücüne sahiptir. Bu pazarlık gücünün, işlemleri bireysel alımlara göre daha ucuz hale getirdiği sonucuna varıldı. Fonlar; güçlü yatırım stratejisi, profesyonel yönetim ekibi ve diğer kontrol mekanizmaları ile birleştirildiğinde olağanüstü bir sermaye getirisi ile sonuçlanmaktadır.

Temettü ÖdemeleriTemettü Ödemeleri

Yasal olarak, gayrimenkul yatırım fonları tarafından yatırımcılara periyodik temettüler ödenebilir. Yatırımcının fon sunumu, temettü ödemelerinin sıklık miktarını ve diğer özelliklerini açıklar. Temettü ödemeleri fonun yatırım komitesi tarafından değiştirilebilir. Potansiyel yatırımcılar, yatırım getirisini maksimize etmek için periyodik olarak temettü ödemesi yapan bir fon seçmelidir.

Likidite ve Fondan Çıkış StratejisiLikidite ve Fondan Çıkış Stratejisi

Gayrimenkul Yatırım Fonları tarafından taşınmaz üzerindeki yatırımdan likit varlık oluşturulur. Yatırımcı, ihraç belgesinde belirtilen belirli bir çıkış döneminde katılma paylarını kurucuya iade ederek fondan çıkabilir. Bir yatırımcının payını üçüncü bir kişiye devretmek suretiyle fondan çıkması her zaman mümkündür.

Profesyonel Yönetim ve KolaylıklarProfesyonel Yönetim ve Kolaylıklar

Portföy Yönetim Şirketleri veya Gayrimenkul Portföy Yönetim Şirketleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tescilli bir lisans alarak Gayrimenkul Yatırım Fonları kurarlar. Her fonun alım, satım, kiralama vb. tüm kararlarını onaylayan sektör profesyonellerinden oluşan bir Yatırım Komitesi vardır. Yatırımcı böylesine zor bir seçim sorumluluğunu bu yöntemle fon yöneticilerine devreder.

Ayrıca fon yöneticisi, fon portföyünde yer alan gayrimenkulün bakım, kira tahsilatı, beyanname, vergilendirme, hukuki danışmanlık vb. tüm gayrimenkul yönetimi faaliyetlerini yönetir.

İslam Hukukuna Uygunluk - Helal Kazançİslam Hukukuna Uygunluk - Helal Kazanç

Fon yatırımcısı helal bir gelir elde etmek için faizsiz, şeriata uygun fonları seçmek isterse, gayrimenkul yatırım fonları ile arazi, arsa, konut birimi, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, hastane vb. gibi herhangi bir taşınmaz mülkü satın almaya, satmaya veya kiralamaya yönelebilir. Bu yatırımın %80'inin ve geri kalan %20'nin kullanılması, fonun şeriata uygun olup olmadığını belirler. Fon yatırımcıs, helal gelir elde etmek için faizsiz ve islam kurallarına uygun bir fon seçmelidir.

Türk VatandaşlığıTürk Vatandaşlığı

Türk Vatandaşlığı kazanmanın şartları 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te ilan edilmiştir. 19.09.2018 tarihinde Türk Vatandaşlık Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nde yapılan son değişikliğe göre 2018 yılında gayrimenkul yatırım fonundan 500.000 USD veya karşılığı döviz/Türk Lirası satın alan ve bunu en az 3 yıl süreyle elinde bulunduran yabancılar Türk vatandaşlığına başvuru hakkı kazanmaktadır. 'Uygunluk Belgesi'ni Sermaye Piyasası Kurulu, asgari yatırım şartının karşılandığını teyit etmek için verir, vatandaşlık başvurusu bu belge ile yapılır.

 

Gayrimenkule Dayalı Fon Alış ve Satış

Gayrimenkule Dayalı Fon Alış ve Satış

Golden Gate, yurt içinde yerleşik gayrimenkul portföy şirketleri ile temas halindedir.

Talebe istinaden bu şirketlerin portföylerinden gerek komple bir projeyi gerekse de farklı projelerden karma bir sepet oluşturabilmektedir.

Yatırımcılar bu portföy şirketlerinden edindikleri gayrimenkulleri aynı şirket üzerinde tutmak suretiyle kira sertifikası ihracına konu ederek bir kazanç elde etmenin yanında yıllara sâri gayrimenkul kıymet artışlarından da ilave bir kazanç elde edebileceklerdir.

Gayrimenkule Dayalı Fon Alış ve Satış ile T.C. Vatandaşlığı elde edebilmek için Minimum 500.000 $ yatırım yapılması gerekmektedir.

Para Piyasasına Dayalı Fon Alış ve Satışı

 

Golden Gate, para piyasasına dayalı fon alış satış işlemlerini temasta olduğu bir banka, bu banka nezdinde yatırımcı adına açılan yatırım hesabı ve yatırım danışmanı eşliğinde gerçekleştirebilmektedir.

Bu işlem vesilesiyle vatandaşlık için yurt içi bir bankaya yatırılması gereken tutar, yatırım hesabında işlem görebilecek, yatırım kaynaklı ilave kazançlar sağlayabilecektir.

Gayrimenkule Dayalı Fon Alış ve Satış ile T.C. Vatandaşlığı elde edebilmek için Minimum 500.000 $ yatırım yapılması gerekmektedir.

Sukuk

 

Golden Gate Turkey temasta olduğu katılım bankası marifetiyle yatırımcı adına kira sertifikası (sukuk) alımı sürecini yönetebilmektedir.

Sukuk temini ile faizsiz bir kazanç sağlayan kitleler, İslami olarak da usul dahilinde davranmış olabileceklerdir.

Fon Alımı ile T.C. Vatandaşlığı elde edebilmek için Minimum 500.000 $ yatırım yapılması gerekmektedir.

Benzer İçerikler

Gayrimenkul Yönetim ve Takip
Tecrübeli ekibimiz ile yatırımlarınızın yönetim ve takibi
Yatırım Hesabı Satışı
Golden Gate temasta olduğu katılım bankası marifetiyle yatırımcı adına ilgili bankada cari hesap açt...