Danışmanlık Hizmetleri

Oturma İzni

 

Uluslararası hukuk ve uluslararası hukuk kurallarının uygulanmasında paralelliğin sağlanması, insan onuruna saygılı bir sistem oluşturma ve insan hakları ihlallerini önlemede önemli bir yere sahiptir. Bu kapsamda ülkemizdeki yabancıların çeşitli hak ve yükümlülükleri vardır. Oturma  izinleri, bu hak ve yükümlülükler çerçevesinde  yabancıların Türkiye’de ikamet etmeleri için yasal bir dayanak teşkil eder.

Türkiye’de vize veya vize muafiyeti süresinin ötesinde veya doksan günden daha uzun süre kalacak yabancıların oturma izni almaları gerekir. Uzatma başvuruları, ikamet izninin bitiminden önceki altmış gün içerisinde ve her halükarda ikamet izninin bitiminden önce illere yapılır.

Oturma izni olarak çalışma izni

Yasa çerçevesinde geçerli bir çalışma izni oturma izni olarak kabul edilir, bu da çalışma izni sahibinin çalışma iznini süresi içinde oturma izniniz olmadan ülkemizde kalma hakkı olduğu anlamına gelir.

Oturma İzni Ücreti

Oturma izni ücreti 492 sayılı Harçlar Kanununa tabidir. Oturma izninin sona ermesini müteakip uzatma başvurusunun yapılmadığı durumlarda, Türkiye’de harcanan harç için ikamet izin ücreti 492 sayılı Ücretler Yasası’nın 83 üncü maddesi uyarınca tahsil edilecektir.

Türkiye’de kalış adresi

Yabancıların, Türkiye’deki ikamet adresleri hakkında bilgi vermeleri gerekmektedir ve bu adres sabit bir adres veya bir konaklama tesisi adresi olabilir. Ancak, her durumda, yabancıların adres bilgilerini doğru ve eksiksiz belirtmeleri gerekmektedir. Ayrıca, oturma izni belgesinin adrese gönderilmesi için adres, telefon numarası veya e-posta bilgilerinin güncel olması gerekir.

Adres bilgileri ikamet izni süresi içinde değişirse, 20 (yirmi) iş günü içinde il göç yönetimi müdürlüğüne ve il kayıt ve vatandaşlık müdürlüğüne gerekli belgelerin sunulması gerekir.

15 Günlüğüne Çıkma Hakkı 

Yabancılar, Müdürlük tarafından onaylanan “İkamet İzni Başvuru Belgesi” ile 15 gün içerisinde giriş makbuzu ile Türkiye’den çıkış yapabilirler. Ancak, 15 günden fazla yurtdışında kalmak durumunda, yabancılara vize hükümleri uygulanır.

Oturma İzni Sonuçlandırılması

Söz konusu Kanunun 21. Maddesine göre, oturma izni başvuruları en geç doksan gün içinde sonuçlandırılır.

Ayrıca, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca, doksan günlük süre, bilgi ve belgelerin tam yetkili makama sunulduğu tarihten itibaren başlar. Bu sürenin uzatılması durumunda yabancılar bilgilendirilir.

Çalışma İzni

Belirli bir süre için çalışma izni:

Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalarda aksi belirtilmediği sürece, iş piyasasında durum, iş hayatındaki gelişmeler dikkate alınarak, belli bir süre için çalışma izninin en fazla bir yıl geçerli olması için verilir. , yabancının hizmet sözleşmesinin süresine veya iş süresine göre belirli bir işyerinde veya işletmede ve belirli bir işte çalışmak için istihdamla ilgili sektörel ve ekonomik konjonktür değişiklikleri.

Bir yıllık yasal çalışma süresinden sonra, çalışma izninin süresi, aynı işyerinde veya işletmede ve aynı işte çalışmak koşuluyla üç yıla kadar uzatılabilir.

Üç yıllık yasal çalışma süresinin sonunda, çalışma izninin süresi, aynı meslekte çalışmak ve istenen bir işverenin emrinde olmak üzere altı yıla kadar uzatılabilir.

Belirli bir süre için çalışma izni, yabancı ile yasal olarak ve kesintisiz olarak en az beş yıl ikamet etmeleri şartıyla, yabancı ile birlikte veya daha sonra bir araya gelmiş olan eş ve bağımlı çocuklara da verilebilir.

Bakanlık, belli bir süre çalışma izninin coğrafi geçerlilik alanını genişletme veya kısıtlama hakkına sahiptir.

Belirsiz bir süre için çalışma izni:

Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalarda aksi belirtilmediği sürece ve 11.04.2014 tarihinden önce belirsiz bir süre için çalışma izni verilen yabancıların haklarına halel getirmeksizin; 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca ikamet izninin sahipleri veya Türkiye’de ikamet izni ile en az sekiz yıl boyunca kesintisiz olarak ikamet eden veya toplam sekiz yıl boyunca yasal olarak çalışmış olan yabancılar Belirsiz bir süre için çalışma izni verilecek.

Belirsiz bir süre için çalışma iznine sahip olan yabancılar, 6458 sayılı Kanunun 44. Maddesinde öngörülen uzun süreli ikamet izni ile aynı haklardan yararlanır.

Belirsiz bir süre için çalışma izni, yabancının veya işvereninin talebi üzerine veya 6458 sayılı Kanunda, uzun süreli oturma izninin iptal edileceği koşulları öngören Madde 45’te belirtilen durumlarda iptal edilir.

Bağımsız çalışma izni:

Bakanlık tarafından, Türkiye’de yasal olarak ve kesintisiz olarak en az beş yıl ikamet etmeleri şartıyla bağımsız olarak çalışacak yabancılara bağımsız çalışma izni verilebilir.

İstisnalar:

Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalarda aksi belirtilmedikçe, Kanunda öngörülen sürelere bağlı kalmaksızın, aşağıdaki şekilde karşılık gelen yabancılara çalışma izni verilebilir;

 1. Bir Türk vatandaşıyla evli olan ve Türkiye’de evlilik sözleşmeli eşleriyle eşleri ile yaşayan yabancılara veya evlilik sözleşmeleri en az üç yıl sonra bittikten sonra Türkiye’de yerleşmiş olan yabancılara ve bir Türk vatandaşı eşi,
 2. 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 19, 27 ve 28’inci maddeleri çerçevesinde Türk Vatandaşlığını kaybetmiş olanlar ve bunların astları,
 3. Türkiye’de doğmuş olan veya çoğunluğuna ulaşmadan önce Türkiye’ye gelmiş, milleti olmayan, Türk mevzuatına göre ve meslek okulu, lise veya üniversiteden mezun olan yabancılara Türkiye’de,
 4. 2510 sayılı Konut Kanununa göre göçmen, mülteci veya göçmen olarak kabul edilen yabancılara,
 5. Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerin vatandaşlarına ve Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerin vatandaşı olmayan eşlerine ve çocuklarına,
 6. Diplomatların hizmetinde çalışanlara, yabancı devletlerin Türkiye’deki konsolosluk ve konsolosluklarında ve uluslararası kuruluşların temsilinde görevli idari ve teknik personel ile diplomatların eş ve çocuklarına Karşılıklılık ilkesi çerçevesinde olması ve komisyon süresiyle sınırlandırılması şartıyla, Türkiye’deki uluslararası kuruluşların elçiliklerinde, konsolosluklarında ve temsilcilerinde görevli idari ve teknik personel,
 7. Bilimsel ve kültürel faaliyetler amacıyla geçici olarak Türkiye’ye bir aydan fazla bir süre ve spor faaliyetleri amacıyla dört aydan fazla bir süre için gelecek yabancılara,
 8. Mal ve hizmet alım işlerinde istihdam edilecek kilit personel konumunda bulunan, bir işi yapan veya işleten bir işi olan yabancılara, Bakanlıkların ve kamu kurumlarının ve yasalarca yetkilendirilmiş kuruluşların müteahhitlik ihale usullerini vermek.
 9. Uluslararası koruma başvurusunda bulunan ve İçişleri Bakanlığı tarafından şartlı mülteci statüsü almış yabancılara ve vatansız kişilere.

Yatırım Teşvikleri

Türkiye’de Yatırım Teşvikleri

Lütfen aşağıdaki bölümlerde genel bir çerçeve verilen yatırım teşvikleri hakkında detaylı ve daha fazla yol göstermek için bize ulaşın.

Genel çerçeve 

Yeni yatırım teşvik programı, ülkenin stratejik sektörleri için hayati önem taşıyan ara malların ithalatına bağımlılığı azaltma potansiyeli olan yatırımları teşvik etmek için özel olarak tasarlanmıştır.

Yeni yatırım teşvik planının ana hedefleri arasında şunlar yer almaktadır: cari işlemler açığını azaltmak; daha az gelişmiş bölgeler için yatırım desteğini artırmak; destek araçlarının seviyesini arttırmak; kümelenme faaliyetlerini teşvik etmek; ve teknoloji transferini yaratacak yatırımları desteklemek.

1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yeni yatırım teşvik sistemi dört farklı programdan oluşmaktadır. Yerli ve yabancı yatırımcılar aşağıdakilere eşit erişime sahiptir:

1- Genel Yatırım Teşvik Programı

2- Bölgesel Yatırım Teşvik Programı

3- Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Programı

4- Stratejik Yatırım Teşvik Programı

 Çeşitli yatırım teşvik programları çerçevesinde sağlanacak destek araçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

* Yatırımın Bölge 6’da yapılması şartıyla.

** Yatırımın, Bölgesel Yatırım Teşvik Programı çerçevesinde, 3, 4, 5 veya 6. Bölgelerde yapılması şartıyla.

*** Asgari sabit yatırım tutarı 500 milyon TL olan stratejik yatırımların inşaat harcamaları için. 

 

1- Genel Yatırım Teşvik Programı

Yatırımın yapıldığı bölge ne olursa olsun, hem özel kapasite koşullarını hem de asgari sabit yatırım miktarını karşılayan tüm projeler Genel Yatırım Teşvik Programı çerçevesinde desteklenmektedir. Bazı yatırım türleri yatırım teşvik sisteminden hariç tutulmakta ve bu programdan yararlanılmamaktadır.

Asgari sabit yatırım tutarı 1. ve 2. bölgelerde 1 milyon, 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde 500.000 TL’dir.

Başlıca yatırım teşvik araçları:

1) Gümrük vergilerinden muafiyet:

Yatırım teşvik sertifikasına sahip projeler için ithal edilen makine ve teçhizat için gümrük vergisi muafiyeti.

2) KDV muafiyeti:

Yatırım teşvik belgesine sahip projeler için ithal edilen veya yurtiçinden satın alınan makine ve teçhizat için KDV muafiyeti. 

2- Bölgesel Yatırım Teşvik Programı

Her bölgede desteklenecek sektörler bölgesel potansiyele ve yerel ekonominin ölçeğine göre belirlenirken, desteğin yoğunluğu bölgedeki kalkınma düzeyine bağlı olarak değişmektedir.

Asgari sabit yatırım tutarı, her sektör ve bölge için ayrı ayrı tanımlanmış olup, en düşük miktar Bölge 1 ve 2 için 1 milyon TL ve kalan bölgeler için 500.000 TL’dir.

Bölgesel Yatırım Teşvik Programı kapsamında sağlanan destek şartları ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

* OSB: Organize Sanayi Bölgeleri  

Yeni yatırım teşvik sistemi, bazı yatırım alanlarını “öncelikli” olarak tanımlamakta ve yatırım bölgesinden bağımsız olarak, Bölgesel Yatırım Teşvik Programı ile Bölge 5’e genişletilen bölgesel desteği sunmaktadır. Öncelikli yatırımlarda sabit yatırım tutarı 1 milyar TL veya daha fazla ise, Bölge 5’te mevcut olan “yatırıma katkı oranı” üzerine 10 puan eklenerek vergi indirimi uygulanacaktır. Bu bölge için mevcut bölgesel teşvikler geçerli olacaktır.

Yatırımın bölgesine bakılmaksızın, Bölge 5 araçlarıyla desteklenmesi gereken özel önceliklere sahip yatırım alanları şunlardır:

 • Kültürel ve Turizmi Koruma ve Geliştirme Bölgelerinde turizm konaklama yatırımları ve termal turizm konusunda bölgesel teşviklerden faydalanabilecek yatırımlar
 • Maden çıkarma ve / veya işleme yatırımları
 • Ruhsatlı alanlarda yapılacak madencilik arama yatırımları, Madencilik Kanunu uyarınca verilen geçerli bir Keşif Lisansı veya Belgesi ile yatırımcılar tarafından yapılacaktır.
 • Demiryolu ve deniz taşımacılığı veya yolcu taşımacılığı yatırımları
 • Savunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan alınan proje onayına göre savunma sanayine yapılacak yatırımlar.
 • Test merkezleri, rüzgar tünelleri ve otomotiv, havacılık ve savunma sanayii için yapılan benzeri yatırımlar
 • Özel sektör tarafından anaokulları ve gündüz bakım merkezleri ile ana okulları, ilkokul, ilkokul ve liseler için yapılan yatırımlar
 • Minimum kapalı alanı 50.000 m2 olan uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi birimleri hariç)
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK veya KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge projesiyle geliştirilen ürün veya parçaların üretimi için yapılan yatırımlar
 • Motorlu taşıtlar ana endüstrisinde asgari 300 milyon TL tutarında yatırım, asgari 75 milyon TL tutarında motor yatırımları ve asgari 20 milyon TL tutarında motor motor parçaları, şanzıman parçaları / parçaları ve otomotiv elektroniği yatırımları
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen geçerli bir madencilik lisansı ve izin belgesi kapsamında 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 2. Maddesinin 4-b grubunda belirtilen metallerin enerji girişi için yatırımlar girdi olarak kullanılmıştır.
 • Mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek enerji verimliliği projeleri için minimum 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) yıllık enerji tüketimi ile yapılacak yatırımlar, mevcut duruma göre minimum% 20 enerji tasarrufu sağlayacak ve 5 yıl veya daha az getiri sağlayacak enerji tasarrufu sonucu yatırım
 • Bir tesiste atık ısı geri kazanımı yoluyla elektrik üretimi yatırımları (doğal gazla çalışan elektrik üretim tesisleri hariç)
 • Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımları ve en az 50 milyon TL tutarında yeraltı gaz depolama yatırımları
 • Karbon elyaf üretimi ile birlikte gerçekleşmesi koşuluyla, karbon elyafından yapılan karbon elyaf veya kompozit malzemelerin üretimi için yatırımlar
 • Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) teknoloji yoğunluğu tanımında öngörülen ileri teknoloji sektöründeki öğelerin üretimi için yatırımlar
 • Asgari sabit yatırım tutarı 3 milyar TL’den fazla olan öncelikli yatırımların stratejik yatırım olduğu kabul edilmektedir. Ancak, bu yatırımlara verilen faiz desteği miktarı 700.000 TL’yi aşamaz.
 • Yenilenebilir enerji üretiminde kullanılan türbinlerin ve jeneratörlerin üretimi için yatırımların yanı sıra rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan kanatların üretimi için yatırımlar
 • Sıcak haddeleme ve doğrudan soğuk döküm kalıplama yöntemleri ile alüminyum yassı ürünlerin üretimi için entegre yatırımlar
 • Lisanslı depolama
 • Nükleer santral yatırımları
 • Araştırma ve referans laboratuvarları için yatırımlar, tüketici güvenliği ve bulaşıcı hastalıklar referans laboratuvarları, farmasötik ve tıbbi cihaz analizi ve kontrol laboratuvarları, ayrıca in vivo test ve araştırma merkezleri için laboratuvar kompleksleri

Ayrıca, 5 Ekim 2016 tarihli teşvik mevzuatında yapılan değişiklikle birlikte, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) teknoloji yoğunluğu tanımında öngörülen orta ileri teknoloji sektöründeki kalemlerin üretimi için yapılan yatırımlardan yararlanabilecek. yatırımın yeri ne olursa olsun Bölge 4 enstrümanlarından. Söz konusu yatırım konuları aşağıdaki gibidir:

 • Başka yerde sınıflandırılmamış boya maddeleri (NCE); lüminofor olarak kullanılan inorganik ürünler
 • Sülfit ve Sülfatlar
 • Fosfinatlar, fosfonatlar, fosfatlar ve polifosfatlar, nitratlar
 • Diğer organik ana kimyasal maddelerin imalatı
 • Kimyasal gübrelerin ve azotlu bileşiklerin imalatı
 • Sentetik kauçuk ve plastik hammaddelerinin imalatı
 • Tutkal ve jelatin imalatı
 • Pastaların modellenmesi; diş hekiminin balmumu, dişçilikte kullanılan sıva bazlı müstahzarlar, dolgu malzemeleri ve yangın söndürücüler için bileşikler; mikroorganizmaların yetiştirilmesinde kullanılan hazırlanmış kültür ortamı; Laboratuar veya tanı amaçlı kullanım için başka yerde sınıflandırılmamış (NCE) karışık reaktifler
 • Diskler, teraziler vb. Elektroniklerde kullanım için katkılı kimyasal elementler
 • Metal yüzeylerin temizliğinde kullanılan preparatlar; vulkanizasyon hızlandırıcı maddeler; başka yerde sınıflandırılmamış (NCE) plastikleştirici ve kauçuk ve plastikler için dengeleyici bileşikler; başka yerde sınıflandırılmamış (NCE) reaksiyon başlatıcılar, hızlandırıcılar, katalizörler; başka yerde sınıflandırılmamış (NCE) alkalibenzen ve alkalinaftalen karışımları
 • İçten yanmalı motorların ve türbinlerin imalatı (uçak, motorlu taşıt ve motosiklet motorları hariç)
 • Pompa ve kompresör imalatı
 • Yatakların, dişlilerin, dişli takımlarının ve tahrik mekanizmalarının imalatı
 • Endüstriyel fırın, fırın ve fırın ateşleyicileri imalatı
 • Kaldırma ve taşıma ekipmanlarının imalatı
 • Diğer genel amaçlı makinelerin imalatı
 • Tarım ve ormancılık makinelerinin imalatı
 • Takım tezgahlarının imalatı
 • Metalurji makinelerinin imalatı
 • Madencilik, taş ocağı ve inşaat makinaları imalatı
 • Yiyecek, içecek ve tütün işleme makinelerinin imalatı
 • Tekstil, giyim eşyası ve deri işlemede kullanılan makinelerin imalatı
 • Silah ve mühimmat imalatı (av tüfekleri ve mühimmat, av tüfekleri bileşenleri ve aksesuarları hariç)
 • Diğer özel makinelerin imalatı
 • Başka yerde sınıflandırılmamış imalat (NCE) ev aletleri
 • Elektrikli motorların, jeneratörlerin ve transformatörlerin imalatı
 • Güç dağıtım ve kontrol cihazlarının imalatı
 • Marş pistonlu motorlar için kurşun-asit akümülatörler
 • Nikel-kadmiyum, nikel-demir ve diğer elektrik akümülatörleri
 • Başka yerde sınıflandırılmamış (NCE) elektrikli ekipmanların imalatı
 • Motorlu kara taşıtlarının imalatı
 • Demiryolu ve tramvay motorları ve araba imalatı
 • Motosiklet imalatı
 • Engelliler için taşıt imalatı

3- Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Programı

Türkiye’nin teknolojisini, Ar-Ge kapasitesini ve rekabetçiliğini güçlendirme potansiyeli olan 12 yatırım konusu, Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Programı araçları ile desteklenmektedir.

Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Programı kapsamında sağlanan destek şartları ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 * OSB: Organize Sanayi Bölgeleri 

Bölgesel ve Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Programları kapsamında aşağıdaki yatırım kategorileri, vergi indirimi ve sosyal güvenlik primi desteği (bir işverenin payı) açısından bir dereceli alt bölgeye verilen destekten yararlanabilir.

 • Organize Sanayi Bölgelerinde Yatırımlar (OIZ)
 • Daha fazla entegrasyon amacıyla aynı sektörde faaliyet gösteren en az beş şirket tarafından yapılacak ortak yatırımlar

Örneğin: Bir OSB’deki 3 seviyeli bir bölge Bölgesi, 4. Bölgedeki vergi indirimi seviyesinden faydalanabilir. Benzer şekilde, 6 seviyeli bir Bölge yatırımı, yatırıma% 5 oranında katkıdan yararlanabilir.

4- Stratejik Yatırım Teşvik Programı

Aşağıdaki kriterleri karşılayan yatırımlar, Stratejik Yatırım Teşvik Programı çerçevesinde desteklenir:

 • Yatırımla üretilecek ürünün yerli üretim kapasitesi, ürünün ithalatından daha az olacaktır.
 • Yatırımın minimum yatırım tutarı 50 milyon TL olacaktır.
 • Yatırım minimum% 40 katma değer yaratacaktır (bu koşul rafineri ve petrokimya yatırımları için geçerli değildir).
 • Yatırımla üretilecek ürünün toplam ithalat değeri, son bir yılda en az 50 milyon ABD Doları olacaktır (yerel olarak üretilmeyen ürünler hariç).

Stratejik Yatırım Teşvik Programı kapsamında sağlanan destek şartları ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

* Yatırım tutarının yüzde 5’ini aşmaması şartıyla

Destek Aletleri

 KDV muafiyeti:

Yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal edilen ve / veya yurtiçinde teslim edilen makine ve teçhizat için KDV muaftır.

Gümrük Vergisi Muafiyeti:

Yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal edilen makine ve teçhizat için gümrük vergisi muaftır.

Vergi indirimi:

Gelir veya kurumlar vergisi, indirgenmiş oranlar üzerinden hesaplanan toplam vergi tutarı yatırıma katkı tutarına ulaşana kadar hesaplanır. Yatırımlara katkı oranı, vergi indirimi konusu toplam sabit yatırım tutarı oranını ifade eder.

Sosyal Güvenlik Prim Desteği (Çalışan Payı):

Yatırımın yarattığı ilave istihdam için, çalışanın yasal asgari ücrete göre hesaplanan sosyal güvenlik priminden aldığı pay devlet tarafından karşılanacaktır. Bu enstrüman sadece 6. bölgede yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için geçerlidir. Sosyal Güvenlik Prim Desteği için üst sınır yoktur ve 10 yıl boyunca geçerlidir.

Sosyal Güvenlik Prim Desteği (İşveren Payı):

Yatırımın yarattığı ilave istihdam için, işverenin yasal asgari ücrete göre hesaplanan sosyal güvenlik priminden aldığı pay devlet tarafından karşılanacaktır.

Gelir Vergisi Stopajı Ödeneği:

Yatırım teşvik belgesi kapsamında, yatırımın yarattığı ek istihdam ile ilgili gelir vergisi, vergi stopajından sorumlu olmayacaktır. Bu enstrüman sadece 6. bölgede yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için geçerlidir. Gelir vergisi stopajı indirimi için bir üst limit yoktur ve 10 yıl boyunca geçerlidir.

Faiz Oranı Desteği:

Faiz oranı desteği, yatırım teşvik belgesi kapsamında elde edilen ve en az bir yıl vadeli yatırım kredilerine sağlanan finansal destek aracıdır. Kredi eşdeğerine ilişkin faiz / kar payının bir kısmı, yatırım teşvik belgesine kaydedilen sabit yatırım tutarının en fazla yüzde 70’i, ilk beş yıl süreyle hükümet tarafından karşılanacaktır. 

Arazi Tahsisi:

Arazinin bulunup bulunmadığına bağlı olarak, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen kural ve ilkelere uygun olarak yatırım teşvik belgesine sahip yatırımlar için arsa tahsis edilebilir.

KDV İadesi:

En az 500 milyon TL tutarında sabit yatırım tutarı olan stratejik yatırımlar kapsamında yapılan inşaat harcamalarında toplanan KDV iadesi yapılacak.

Ar-Ge Teşvikleri

1- Ar-Ge Kanunu

Ar-Ge Kanunu, Ar-Ge merkezinde en az 15 personelin ve bir tasarım merkezinde en az 10 kişinin istihdam edilmesi şartıyla, Türkiye’de Ar-Ge ve tasarım yatırım projeleri için özel teşvikler sunmaktadır. Gerekli sayıda personel Bakanlar Kurulu tarafından, askeri uçaklar da dahil olmak üzere motorlu taşıt, uçak, uzay aracı ve ilgili makinelerin üretiminde 30 çalışan olarak belirlenmiştir. Yeni yasadaki teşvikler 2024 yılına kadar yürürlükte kalacak ve aşağıdakileri içerecektir: 

 • Ar-Ge harcamalarının vergi tabanından yüzde 100 kesinti
 • Operasyon yılında bir önceki yıla göre gerçekleşen Ar-Ge ve tasarım harcama artışının yarısı düşülebilir (kriterler Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir)
 • Çalışanlar için vergi stopajı istisnası (31 Aralık 2023’e kadar).
 • İşverenlere yönelik yüzde 50 sosyal güvenlik prim muafiyeti (31 Aralık 2023’e kadar)
 • Uygulanabilir belgeler için damga vergisi muafiyeti
 • Ar-Ge projeleri kapsamında ithal ürünler için gümrük vergisi muafiyeti
 • Yeni bilim adamları için 500.000 YTL’ye kadar tekno girişimci sermaye
 • Kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlar tarafından verilen belirli fonların vergi matrahından kesinti

2- Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Destek

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde avantajlar:

 • Yazılım geliştirme, Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinden elde edilen karlar 31 Aralık 2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.
 • Sadece TDZ’lerde üretilen uygulama yazılımı satışları KDV’den 31 Aralık 2023’e kadar muaftır. Örnekler arasında sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, farklı iş sektörleri, internet, cep telefonları ve askeri komut kontrolü için yazılımlar bulunmaktadır.
 • Bölgede çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek personeli ücretleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar tüm vergilerden muaftır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı Ar-Ge personeli sayısının yüzde 10’unu aşamaz.
 • Bölgede yürütülen Ar-Ge projeleri neticesinde elde edilen teknolojik ürünlerin üretimi için yatırımlar, işletmeci firma tarafından uygun görüldüğü ve Bakanlıkça izin verildiği takdirde TDZ’de yapılabilir.
 • Sosyal güvenlik primi işveren payının yüzde 50’si devlet tarafından 31 Aralık 2023 tarihine kadar ödenecek.
 • Ar-Ge, tasarım ve yazılım geliştirme projeleri kapsamında ithal edilen ürünler için gümrük vergisi muafiyeti ve uygulanabilir belgeler için damga vergisi muafiyeti.

3- Endüstriyel Tez (SANTEZ) Programı

Üniversite ortaklıkları aracılığıyla gerçekleştirilecek yeni teknoloji adaptasyonu, süreç geliştirme, kalite iyileştirme ve çevresel değişiklik projeleri için doğrudan finansal destek:

 • Proje bütçesinin yüzde 85’ine kadar doğrudan hibe ile desteklenebilir.
 • Proje süresi 2 ay olup, 6 ay uzatılabilir
 • Personel, seyahat, tüketim malzemeleri, makine teçhizatı, danışmanlık ve ilgili hizmet alımları, nakliye, sigorta ve gümrük harcamaları desteklenir.
 • Başvuru dosyası 4 ay içinde onaylanabilir ve proje denetim komitesi bağımsızdır

4- TÜBİTAK Desteği

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu), Ar-Ge ile ilgili Ar-Ge harcamalarını ve Ar-Ge projeleri için sermaye kredilerini öder veya verir.

TÜBİTAK teşviklerine uygun projeler:

 • Konsept geliştirme
 • Teknolojik araştırma ve teknik fizibilite araştırması
 • Konseptin tasarıma çevrilmesinde laboratuar çalışmaları
 • Tasarım ve eskiz çalışmaları
 • Prototip üretimi
 • Pilot tesis inşaatı
 • Test üretimi
 • Patent ve lisans çalışmaları
 • Ürün tasarımından kaynaklanan satış sonrası sorunların giderilmesine yönelik faaliyetler

TÜBİTAK 1515 – Sınır Ar-Ge Laboratuvarı Destek Programı

1515 Programı, Ar-Ge laboratuvarının ilk kuruluş aşamasını göz önünde bulundurarak entegre bir perspektif uygular. 1515 Programı, Türkiye’deki Ar-Ge laboratuvarının işletme giderlerinin yüzde 75’ini en fazla 10 yıl boyunca her takvim yılı için 10 milyon TL’ye kadar kapsayan tamamen hibe temelli bir finansal model sunmaktadır.

Hibe desteğinin kapsamı aşağıdakilerden oluşur:

 • Personel masrafları
 • Genel işletme maliyetleri
 • Danışmanlık ücretleri

Personel giderlerinin toplam hibe tutarında karşılanabilmesi için, personelin en az yüzde 50’si Türkiye vatandaşlığına sahip olmalı ve en az 1 / 3’ü doktora derecesine sahip olmalıdır.

5- TTGV Kredileri

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), tarım teknolojileri, sağlık teknolojileri, eğitim teknolojileri ve enerji verimliliğinin iyileştirilmesi konusundaki Ar-Ge projeleri için uzun vadeli faizsiz krediler sunmaktadır.

Kredilerin amacı yukarıda belirtilen teknolojik alanlarda ticari değeri olan yeni ürünlerin geliştirilmesi olan faaliyetlere veya bu alanlarda mevcut ürünlerin rekabet edebilirliğinin teşvik edilmesine yönelik faaliyetlere finansal destek sağlamaktır. Programın kapsamı şunları içerir:

 • Proje desteğinin süresi en az 1 yıl ve en fazla 3 yıl.
 • Sağlanacak destek miktarı için üst ve alt sınırlar sırasıyla 3 milyon ABD Doları ve 250.000 ABD Doları’dır.
 • TTGV tarafından yüzde 50, şirketin katkısını koordine eden projeden yüzde 50 destek sağlanacaktır.
 • Geri ödeme süresi, bir yıllık ödemesiz dönem dahil, projenin yürütülmesinden sonra toplam 4 yıldır.

İhracat Desteği

Dahilde İşleme Rejimi

Dahilde İşleme Rejiminin amacı, ihracatçıların ihracatlarının üretimi için dünya piyasa fiyatlarında, KDV dahil ticaret vergisi ve ticaret politikası önlemlerine tabi olmaksızın girdi temin etmelerini sağlamaktır.

Dahilde İşleme Rejimi iki tür işleme önlemi içerir: Koşullu Muafiyet Sistemi ve Geri Ödeme Sistemi.

1) Şartlı Muafiyet Sistemi, Serbest Dolaşan Hammaddelerin, Yardımcı Malzemelerin, Paketlerin ve Dahilde İşleme Rejimi’ne tabi olan ihracat ürününün üretiminde kullanılan işletme malzemelerinin ithalatı sırasında ortaya çıkan ticari politika önlemlerini ve vergilerini feragat eder .İhracatçının, ithal edilen malzemelerin ve ekipmanın teminatlandırılması yoluyla, yalnızca Dahilde İşleme Rejimi’ne tabi olan ürünün üretimi ve ihracatı için kullanılacaklarını garanti etmesi gerektiği koşuluna denir. Teminatlaştırılmış malzeme ve ekipman için verilen garanti, nihai ürünün ihracatı üzerine verilecektir.

2) Geri Ödeme Sistemi, Serbest Dolaşımdaki hammaddelerin, yardımcı malzemelerin, paketlerin ve İçe Aktarma Rejimine tabi olarak ihraç edilen ürünün üretiminde kullanılan işletme ekipmanının ithalatı sırasında ödenen vergilerin geri ödenmesidir. Bu vergiler, Dahilde İşleme Rejimi’ne tabi nihai ürünün ihracatı üzerine geri ödenir. İthal edilen malzemelere ve ekipmanlara ticari politika önlemleri uygulanır ve dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı gibi tüm ithalat prosedürleri tamamlanmış olmalıdır.

Başvuruların Değerlendirilmesi

 • İthal edilen hammaddelerin ihraç edilen ürünler üretmek için kullanılıp kullanılmadığını belirlemek mümkün olmalıdır.
 • Faaliyet, üreticilerin gümrük bölgesindeki ekonomik çıkarları üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olmamalıdır.
 • Faaliyetler katma değer yaratmalı ve nihai ürün sektördeki rekabetçiliği olumsuz etkilememelidir.
 • Şirket, Türkiye’nin gümrük bölgesinde kurulmalıdır.

Dahilde İşleme Rejiminin Yararları

 • % 100 Gümrük Vergisi İadesi
 • % 100 KDV İadesi
 • % 100 Özel Tüketim Vergisi İadesi
 • % 100 Kaynak Kullanımı Destek Fonu İadesi
 • % 100 Damga Vergisi İadesi
 • Kotalardan ve gözetim tedbirlerinden muafiyet:Bir dizi mal için hükümet tarafından belirlenen ithalat kotaları vardır ve İç İşlem Rejimi sertifika sahipleri bu kotalardan etkilenmeyecektir. Hükümet ayrıca bazı ürünler için pazar fiyatlarını belirliyor ve ithalatçı tarafından ödenen fiyat ne olursa olsun, belirlenen ürün fiyatlarına dayanarak bu ürünlere tüketim vergileri getiriyor. Dahilde İşleme Rejimi’ne katılanlar da bu sürveyans önlemlerinden muaf tutulacaktır. 
 • Yurtiçi satış ve teslimat için izin verilir

Sektörel Teşvikler

Yenilenebilir Enerji İçin Teşvikler

Enerji sektöründeki yatırımlara uygulanan Genel, Bölgesel, Öncelikli ve Stratejik Yatırım Teşvik programlarına ek olarak, hükümet yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi yatırımları için özel teşvikler sunmaktadır.

 • Gümrük Vergisi ve KDV’den yüzde 100 muafiyet
 • 10 yıl boyunca Tarife Yem (FiT) programı

Kaynak türüne göre farklılaştırılmış FiT şeması

 • Evsel bileşenler için ekstra primler
 • Şebeke bağlantı öncelikleri
 • Düşük lisans ücreti
 • Lisans ücretinin sadece yüzde 10’u (ön lisans ve lisans ücreti)
 • Faaliyetin ilk sekiz yılı için yıllık lisans ücretinden muafiyet
 • İstisnai durumlarda lisans muafiyeti
 • Proje hazırlama ve arazi ediniminde çeşitli pratik kolaylıklar

Kaynak; http://www.invest.gov.tr

Türkiye’de Şirket Kurmak

Türkiye’nin Foreign Direct Yatırım (DYY) Kanunu, uluslararası yatırımcıların yerel yatırımcılarla aynı hak ve sorumluluklara sahip olmalarını sağlayan eşit muamele ilkesine dayanmaktadır.

Bir işletme kurma ve hisse devri koşulları, yerel yatırımcılara uygulananlarla aynıdır. Uluslararası yatırımcılar, uluslararası standartları karşılayan, özel sermayeyi teşvik eden ve halka arz faaliyetlerini teşvik eden, operasyonların yönetiminde şeffaflık yaratan ve Türk iş ortamını düzenleyen kurumsal yönetim anlayışı sunan Türk Ticaret Kanunu’nda (TCC) belirtilen her türlü şirketi kurabilirler. AB mevzuatının yanı sıra AB üyelik süreciyle birlikte.

Türkiye, yatırım ortamını iyileştirmek, iş kurmadaki bürokrasiyi ortadan kaldırmak ve maliyetleri ve prosedürleri en aza indirmek için iş yapmayı kolaylaştırmak amacıyla reformlar başlattı. Bu amaçla, bir şirket kurmak artık sadece Ticaret Odaları’ndaki Ticaret Sicil Dairelerinde yapılmaktadır ve ‘tek duraklı bir mağaza’ olarak tasarlanmıştır. İşlem aynı gün tamamlandı.

TTK Altındaki Şirket Türleri ve Alternatif Formlar

TTK kapsamındaki şirketler için, aşağıdaki türlerde şirketler kurulabileceğini belirten, kurumsal ve kurumsal olmayan formlar vardır:

       a)Kurumsal Formlar

 • Anonim Şirket (JSC)
 • Sınırlı Sorumluluk Şirketi (LLC)
 • Kooperatif Şirketi

Her ne kadar bazı mali eşikler (yani asgari sermaye) ve organlar birbirinden farklı olsa da, bir JSC veya LLC kurmak için izlenecek prosedürler aynıdır.

       b)Kurumsal Olmayan Formlar

 • Toplu Şirket
 • Sponsorluk Şirketi

Her ne kadar bu beş farklı tipe göre şirketler kursa da, JSC ve LLC hem küresel ekonomide hem de Türkiye’de en yaygın olarak kullanılan türlerdir.

Mali durumunuza uygun optimum şirket türünü Türk ticaret ve vergi mevzuatına uygun olarak düşük maliyetle ve hızlı bir şekilde bulabilmemiz için lütfen bize ulaşın.

Türkiye'de Eğitim

Tanıma ve Denklik İşlemleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

 1. Tanıma ve denklik süreçlerinin yasal dayanağı nedir?

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 / p maddesine göre, önlisans derecesi, lisans ve lisansüstü (sadece yüksek lisans derecesi) diplomalarının denklik işlemleri, yabancı HEI’lerden alınan diplomaları yürütmektedir. Yabancı HEI’lerden alınan diplomaların denklik işlemleri, 20 Şubat 2016 tarihli ve 29630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yabancı Yüksek Öğrenim Diplomalarının Tanınması ve Eşdeğerliği Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir.

 1. Tanıma ve eşdeğerlik işlemleri ücretli midir?

Tanıma ve eşdeğerlik işlemleri ücrete tabidir. Tanıma başvuruları için 150 TL, denklik başvuruları için 150 TL, yeniden inceleme talepleri için 150 TL, HEI Tanıma Mektupları için 50 TL, eşdeğerlik ve tanıma ile ilgili diğer işlemler için 50 TL tahsil edilir.

 1. Tanıma ve denklik başvurusu için ne yapmam gerekiyor?

Denklik Bürosu web sayfasındaki başvuru formu yazdırılır, doldurulur ve imzalanır. Gerekli belgeler tamamlanır ve başvuru ücreti ödenir. Başvuru, başvuru ücretinin ödendiğini gösteren makbuz da dahil olmak üzere tüm evraklar ile birlikte Eşdeğerlik Bürosuna yapılır.

 1. Tanınma ve denklik başvurusu için hangi belgeler sunulmalıdır?

Tanıma ve eşdeğerlik başvuruları için gerekli belgeler ile ilgili bilgileri Eşdeğerlik Ofisi web sayfasında hem Türkçe hem de İngilizce olarak bulabilirsiniz.

 1. Eşdeğerlik başvurusunda resmi diplomayı CoHE’ye vermek zorunda mıyım?

Yabancı diplomaların tanınması ve denkliği ile ilgili düzenlemelerin 4. maddesinde belirtildiği gibi, resmi evraklarda sınavlar yapılır. Bu nedenle, resmi diploma tanıma ve denklik başvurularında CoHE’ye sunulmalıdır.

 1. Pasaportumu göndermek istemiyorum, ne yapmalıyım?

Noter veya Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcileri tarafından onaylanmış eğitiminiz sırasında vize dahil pasaportunuzun okunaklı sayfalarının fotokopilerini ve il emniyet müdürlüğü.

 1. “Lise Denklik Belgesi” nasıl alabilirim?

Lise Denklik Sertifikaları, İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden veya Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilerinden alınabilir.

 1. Liseye gitmeden üniversiteye kayıt yaptırdığım için Lise Diplomam yok. Başvuru için teslim edilecek belgeler arasında Lise Diploması / Lise Denklik Sertifikası bulunmaktadır. Ne yapmalıyım?

Üniversiteniz tarafından imzalanmış resmi bir belge veya ilgili ülkenin yetkili bir makamı ile COHE’ye başvurursanız, yüksek eğitim ülkesinin eğitim sisteminin bu duruma izin verdiğini belgelemek üzere bu belgenin resmi tercümesini onaylamanız durumunda gerekli sınavlar yapılacaktır. noter veya Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcileri ve durumunuzu açıklayan bir dilekçe.

 1. Resmi belgelerin fotokopileri ile başvurabilir miyim?

Resmi belgelerin fotokopileri ile başvuru kabul edilmez.

 1. Yurtdışında yüksek öğrenime başlamak istiyorum. OSYS sınavlarına girmek zorunda mıyım?

Eğitiminize CoHE tarafından tanınan bir HEI’de başlayabilirsiniz. Ancak, eşdeğerlik başvurunuz, Yabancı Uyruklu Diplomaların Tanınması ve Eşdeğerliği Hakkında Yönetmelik ve yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenecektir. Yurtdışında eğitim başlangıcını düzenleyen ilgili kararlar geri çekilmiştir.

 1. Başvuruyu benim için başkası yapabilir mi?

Başvurular adına temsilciler tarafından yalnızca resmi noter onaylı bir avukat mektubu ile başvurular alınabilir.

 1. Eşdeğerlik sürecinin adımları nelerdir?

Başvuru evraklarının şahsen Eşdeğerlik Bürosuna sunulması,

Eşdeğer başvuru ofisinin gereklerine uygun olarak başvuru belgelerinin alınması,

Başvurunun sisteme kaydı,

Başvuru evraklarının ön incelemesi,

Eksik veya eksik belgeler olması durumunda başvuru belgelerinin doldurulması,

Başvuru hakkında yazışma yapmak ve gerekli işlemleri yapmak, (onay, uluslararası yazışma, üniversite görüşü ve ilgili alt komite tarafından inceleme vb.).

Gerekirse ilave belgeler talep etmek,

Eşdeğerlik Komisyonu tarafından başvurunun değerlendirilmesi,

Başvuru hakkında İcra Kurulu Kararı alınması,

Tanınma / Eşitlik / Geçici Mezuniyet Sertifikalarının Hazırlanması ve imza için sunulması,

Başvurana başvuru hakkında İcra Kurulu Kararı hakkında bildirimde bulunmak.

 1. Eşdeğerlik başvurumun hangi aşamada olduğunu, ne yapmam gerektiğini bilmek istiyorum.

Hala başvuru sahiplerinin başvuru hakkında e-posta adreslerine bilgi mesajları gönderme konusunda çalışıyoruz. Çalışma tamamlandığında bilgiler web sayfasında olacaktır. Çalışma saatleri içerisinde “0850 470 0965 (YÖK)” Çağrı Merkezinden de bilgi alabilirsiniz.

 1. Başvurumu geri çekmek istiyorum, ne yapmalıyım?

Başvurunuzu geri çekmek için CoHE’ye imzanızı içeren bir dilekçe ve 50 TL işlem ücretinin ödendiğini gösteren bir makbuz yollamanız gerekir. Başvurunuzu geri çekerseniz, resmi belgeleriniz (noter onaylı çeviriler hariç) iade edilir.

Önemli Not: Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilerinden diploma onay mektuplarının cevaplanmasını beklemek durumunda, diploma onay mektuplarının cevabını aldıktan sonra başvuruların geri çekilmesi talepleri değerlendirilir.

 1. Eşdeğerlik başvurusu ne kadar sürede sonuçlandırılabilir; kesin bir tarih verebilir misin?

Başvuruların kesinleşmesi, HEI ülkesi, gerekli yazışmalar ve mezun program dahil olmak üzere durumlara göre değiştiğinden kesin bir tarih verilemez.

 1. “Diploma Onayı” nedir?

Diploma onayı, başvuru sahibinin ilgili HEI’de eğitim alıp almadığı, eğitim almış olması durumunda eğitim tipi, diploma bilgileri vb. Gibi konularda bilgi almak için yabancı temsilciler tarafından yapılan yazışmalardır.

 1. Askerlik hizmetini ertelemem gerekiyor ve işlemlerimin devam ettiğini belirten bir mektup istendi, nasıl alabilirim?

Belge, başvurudan sonra şahsen / posta yoluyla, şahsen veya posta yoluyla, başvuru sahibinin TC Kimlik numarası dahil olmak üzere bir dilekçe ile hazırlanacak ve teslim edilecektir ve isteğinizi belirterek, 50 TL’lik işlem ücretinin dekontu eklenmelidir.

 1. Diploma ve resmi transkriptimi geçici olarak almak için ne yapabilirim?

Belgeleri talep etme nedeninizi belirten imzalanmış bir dilekçe ve ilgili ücretin ödendiğini belirten bir makbuz ile belgelerinizi geçici bir süre için alabilirsiniz.

 1. Eşdeğerliği alabilmek için YDS sınavında (Yabancı Dil Yeterlik Sınavı) hangi şartlarda başarılı olmalıyım?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerin mezunları hariç, yabancı HEI’lerin yabancı dil ve edebiyat programlarından alınan diplomaların denklem prosedürlerinde, bu dillerin öğretim programlarında, filoloji programlarında ve tercümanlıkta Mezun olunan programın dili, ülkenin resmi dili ile aynı değildir, başvuru sahiplerinin mezun oldukları programın Yabancı Dil Yeterlik Sınavında (YDS) 100 üzerinden en az 80 veya eşdeğer puan almaları gerekmektedir. CoHE tarafından kabul edilen uluslararası geçerliliği olan sınavlar.

Önemli Not: Düzenleme yayınlanmadan önce CoHE’ye yapılan eşdeğerlik başvuruları için başvuru sırasındaki Yönetmelik hükümleri dikkate alınır.

 1. “Seviye ve Yeterlilik Tanımlama Sistemi (SYBS)” nedir?

Seviye ve Yeterlilik Belirleme Sistemi; kursların tamamlanması, stajın tamamlanması, proje hazırlama veya sınava girme gibi başvuruların bir veya birkaçının başarı seviyesini değerlendirme, değerlendirme ve belirleme sürecinin tamamıdır. , mezun olunan programla ilgili belirsizlik ve / veya temel başarıların olmaması, eğitim dili, programın okunaklı olması, teorik ve uygulamalı dersler, stajlar ve projeler.

 1. Yerleştirme Sınavının (STS) hangi aşamasına geçeceğimi nasıl bilebilirim?

Başvuru sahiplerine CoHE’nin Yerleştirme Sınavının hangi aşamalarına katılacağına dair kararları bildirilir.

 1. Yerleştirme Sınavlarının tarihleri ​​nedir?

Tarihleri ​​içeren detaylı bilgileri ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılan Yerleştirme Sınavları için www.osym.gov.tr ​​adresinden ve CoHE tarafından yapılan Yerleştirme Sınavları için www.yok.gov.tr ​​adresinden alabilirsiniz.

 1. Yerleştirme sınavına nerede gireceğim?

Sınav yeri ile ilgili bilgilere ÖSYM Başvuran Bilgi Sisteminden ulaşılabilir. CoHE tarafından yapılan Yerleştirme Sınavlarının yeri ve saati bilgisi Yerleştirme Sınavı Kılavuzunda yer almaktadır.

 1. Yerleştirme Sınavında konuların kapsamı ve dağılımı nedir?

Yerleştirme Sınavlarındaki konuların kapsamı ve dağılımları, Yerleşim Sınavları Rehberinde alanlarına göre listelenir.

 1. Yerleştirme Sınavının sonuçlarını nasıl öğreneceğim?

ÖSYM tarafından Tıp, Diş Hekimliği ve Öğretim alanlarında yapılan sınavların sonuçları, ÖSYM web sitesinde yayınlanmakta ve diğer alanlarda (Mühendislik, Türk Dili, Hukuk vb.) CoHE tarafından yapılan sınavların sonuçları yayınlanmaktadır. Web sitemizde.

 1. Yerleştirme Sınavında başarılı olmak için hangi puanı almalıyım?

Başarılı sayılabilmesi için, 16.06.2016 tarihinden önce yapılan Yerleştirme Sınavlarında minimum puanın 100 üzerinden en az 50, bu tarihten sonra yapılacak Yerleştirme Sınavlarında en az 100 puan olması gerekir.

 1. Yerleştirme Sınavının ilk aşamasında muaf tutuldum / başarılı oldum ve ikinci aşamada başarısız oldum. Gelecek sene hangi aşamada sınava gireceğim?

Başarısız olan sınava tekrar girmeniz gerekir.

 1. Öğretim alanındaki yerleştirme sınavında başarılı olabilmek için hangi puanı almam gerekir?

Başarılı sayılabilmesi için, bu tarihten sonra yapılacak Yerleştirme Sınavlarında 16.06.2016 tarihinden önce yapılan Yerleştirme Sınavlarında en az 100 puan üzerinden en az 50 puan ve bu tarihten sonra yapılacak Yerleştirme Sınavlarında en az 100 puan olması gerekir.

 1. Eczacılık alanındaki diplomaların denklik süreci nasıl yapılır?

Eczacılık alanındaki diplomaların denklik uygulamalarının incelenmesi sonucunda, eğitim düzeyinde, süre ve zorunlu derslerde ve mezun olunan programın stajında, Türkiye’deki eşdeğer programlarla karşılaştırıldığında, Eşitlik süreci bilimsel kimliğin belirlenmesinden sonra ve CoHE tarafından belirlenecek olan eczacılık fakültesinde oluşturulacak bir jüri önünde başarılı olarak gerçekleştirilir.

Eğitim düzeyindeki eksiklik, süresi ve zorunlu dersler ile Türkiye’de eşdeğer programlara göre programın bitirme stajı durumunda, eşdeğerlik süreci sadece zorunlu lisans derslerinin tamamlanmasından sonra, tamamlanmayan süre, staj ve bilimsel kimliğin belirlenmesi ve CoHE tarafından belirlenecek eczacılık fakültesinde oluşturulacak bir jüri önünde başarılı olmak.

 1. Ben KKTC mezunuyum, Diploma Eşitlik Sertifikası almam gerekir mi?

Şubat 2012 ve sonrasında mezun olan başvuru sahiplerinin diplomalarının arka yüzleri ÖSS’ye kayıtlı olduklarını belirleyen kurum tarafından damgalanırsa, eşdeğerlik için COHE’ye başvurmak gerekli değildir.

Bir başvuru yapmak için gereken mezunlar:

 • Özel yetenek sınavı ile üniversiteye kayıtlı olan,
 • KKTC vatandaşları,
 • yüksek lisans mezunları,
 • Girne Amerikan Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği mezunları,
 • Yakın Doğu Üniversitesi’nden Tarih Eğitimi mezunları,
 • Şubat 2012’den önce mezun olanlar.
 1. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında protokol çerçevesinde çalışmış olanların diploma denkliği için başvurmaları gerekli midir?

Diploma denkliği için başvuruda bulunmak üzere Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki protokol kapsamında ÖSYM tarafından kayıt yaptırmış olanlara ihtiyaç yoktur. Bu bağlamda okuyan öğrencilere CoHE tarafından bir protokol mektubu verilir.

 1. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde örgün eğitim aldım. Diploma denkliği için başvuru yapmam gerekir mi?

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde örgün eğitim gören öğrencilerin denklik için başvuruda bulunmaları gerekmez. Eşdeğerlik Bürosuna başvurarak diplomanın geçerli olduğuna dair bir sertifika almak yeterlidir. İlgili belge, resmi bir mektup, diploma ve resmi transkript fotokopisi ve 50TL işlem ücretinin ödendiğini gösteren makbuz ile COHE’ye başvurduktan sonra şahsen / posta yoluyla teslim edilecektir.

 1. Kazakistan’da örgün eğitim aldım Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi. Diploma denkliği için başvuru yapmam gerekir mi?

Kazakistan’da örgün eğitim gören öğrencilerin Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’ne denklik için başvuruda bulunmaları gerekmez. Eşdeğerlik Bürosuna başvurarak diplomanın geçerli olduğuna dair bir sertifika almak yeterlidir. İlgili belge, resmi bir mektup, diploma fotokopisi ve resmi transkript fotokopisi ve 50TL işlem ücretinin ödendiğini gösteren makbuz ile COHE’ye başvurduktan sonra şahsen / posta yoluyla teslim edilecektir.

 1. Kazakistan’da örgün eğitim aldım Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi. Diploma denkliği için başvuru yapmam gerekir mi?

Kazakistan’da örgün eğitim gören öğrencilerin Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’ne denklik için başvuruda bulunmaları gerekmez. Eşdeğerlik Bürosuna başvurarak diplomanın geçerli olduğuna dair bir sertifika almak yeterlidir. İlgili belge, resmi bir mektup, diploma fotokopisi ve resmi belgeyle birlikte COHE’ye başvurduktan sonra şahsen / posta ile gönderilecektir.

 1. Kazakistan’da uzaktan eğitim aldım Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi. Diploma denkliği için başvuru yapmam gerekir mi?

Kazakistan’da uzaktan eğitim gören öğrencilerin eşitliğe başvurmaları gerekmez Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi. Diplomaların Eşdeğerlik Ofisine şahsen / posta ile uygulanarak geçerli olması için bir sertifika almak yeterlidir. İlgili belge, resmi bir mektup, diploma fotokopisi ve resmi transkript fotokopisi ve 50TL işlem ücretinin ödendiğini gösteren makbuz ile COHE’ye başvurduktan sonra şahsen / posta yoluyla teslim edilecektir.

Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi uzaktan eğitim önlisans diploması ve yüksek lisans diplomaları 2007-2008 eğitim öğretim yılından sonra başlanırsa tanınır. Önlisans ve yüksek lisans diplomalarının 2007-2008 eğitim öğretim yılından önce aldığı kabul edilmemektedir. Uzaktan eğitim lisans programları, 2009 akademik yılından sonra ÖSYM tarafından kaydedilmişse tanınır. 2009’dan önce alınan lisans diplomalarına ilişkin olarak, diploma ve resmi transkript fotokopileri ile COHE’ye başvurulursa, eğitimin başladığı yıl için ÖSS veya DGS sınav sonuçları, 50 TL işlem ücreti ve dilekçe, diplomalarınız için tanıma / tanıma mektubu şahsen / posta ile teslim edilecektir.

Resmi bir transkript ve 50TL işlem ücretinin ödendiğini gösteren makbuz.

 1. Eşitlik prosedürleri tamamlandığında resmi belgelerin asılları bana teslim edilecek mi?

Başvurunun olumlu sonuçlanması durumunda, Tanınma veya Eşitlik Sertifikaları, bir kapak mektubu ve resmi belgelerin asılları ile birlikte, başvuru sahibine veya noter tasdikli bir avukat mektubu bulunan yasal temsilcisine şahsen sunulur. Başvuru sırasında CoHE’ye verilen onaylı kopyalar ve onaylı çeviri belgeleri başvuru sahibine iade edilmeyecek ve inceleme için dosyada tutulmalıdır.

 1. Eşdeğerlik Sertifikamın adresime posta ile gönderilmesi mümkün mü?

Yönetmeliğe uygun olarak, başvurunun olumlu sonuçlanması durumunda, bir tasdik mektubu ve resmi belgelerin asılları ile birlikte Tanınma veya Eşdeğerlik Sertifikaları, şahsen noter tasdikli resmi makamı tutan başvuru sahibine veya yasal temsilcisine sunulur. vekâletname. Eşitlik Sertifikası posta ile gönderilemez.

 1. Bir akrabam benim için Tanınma / Eşdeğerlik Belgesi alabilir mi?

Tanınma / Eşitlik Sertifikaları yalnızca şahsen, resmi olarak noter tasdikli bir avukat mektubu bulunan başvuru sahibine veya yasal temsilcisine imza ile verilir.

 1. Belge asılları gönderildi, ancak noter / Türkiye Dış Temsilcileri tarafından onaylanan çeviriler gönderilmedi, nedeni nedir?

Yabancı Yüksek Diplomaların Tanınması ve Eşdeğerliği Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, başvuru sırasında CoHE’ye verilen onaylı kopyalar ve onaylı çeviri belgeleri başvuru sahibine iade edilmeyecek ve başvuru sahibine iade edilecektir.

 1. Eşdeğerlik alanına itirazım var, ne yapmalıyım?

Sahaya yapılan itirazlar ile ilgili olarak, itirazınız ve referanslarınız dahil dilekçenizi ve ilgili ücretin ödenmesinin makbuzunu CoHE’ye iletmeniz halinde gerekli incelemeler yapılacaktır.

 1. Türk vatandaşlığını kazandım ve ismim değişti, ancak önceki adım Eşdeğerlik Belgesi’nde, ne yapmalıyım?

Diploma denkliği prosedürleri resmi diplomadaki isimlere dayandığından, diplomadaki isim ve soyisimler Denklik Belgesi’nin ön sayfasına yerleştirilir ve başvuru sırasındaki güncellenmiş kimlik bilgileri dilekçenin arkasına yerleştirilir. Eşitlik Sertifikası. Eşitlik verildikten sonra gerçekleşen isim değişiklikleriyle ilgili olarak CoHE tarafından yapılan bir işlem yoktur.

 1. Eşdeğerlik Sertifikamı kaybettim. Denklik Sertifikasını yeniden hazırlamak mümkün mü?

Ulusal Gazetelerden birine verilen zarar bildirimi ile başvuruda bulunmak için başvuruda bulunmanız durumunda, “İlgili Kurum” a bir mektup gönderilir, talebinizi içeren imzalı bir dilekçe ve 50TL işlem ücretinin alındığını gösteren bir makbuz yatırılır. Eşitlik Sertifikası kaybedilirse, yeniden düzenlenmez.

 1. Başvurum reddedildi, çünkü okulum tanınmıyor, bu ne anlama geliyor?

Eşdeğerliği elde etmek için, diploma veren ve eğitim programını veren HEI’nin öncelikle, faaliyet gösterdiği ülkenin akreditasyon veya kalite güvence kuruluşları tarafından akredite edilmiş yetkili makamları tarafından diploma vermeye yetkili bir kurum olarak tanınması, ve CoHE tarafından tanınmaktadır. HEI’lerden alınan ve bu nitelikleri sağlamayan diploma denklik başvuruları reddedilir.

 1. Okumak veya devam etmek istediğim yabancı HEI’nin tanınması konusunda resmi bir yazı nasıl alabilirim?

HEI’nin tanınıp onaylanmayacağına dair resmi bir mektup, ilgili kurumun ülke, isim ve departmanını ve işlem ödemesinin alındığını belirten resmi bir dilekçe ile CoHE’ye uygulanırsa şahsen / posta ile teslim edilecektir. 50TL

 1. Üniversitem yeni kuruldu. Üniversitenin CoHE tarafından tanınmasını istiyoruz, ne yapmalıyız?

Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla CoHE’ye tanınması için talep mektubunuzu, ilgili ülkenin eğitim yetkilileri tarafından üniversitenizin akreditasyonunun kabul edildiğine dair bir mektup ve üniversitenizin kataloglarını göndermelisiniz.

 1. Yüksek Lisans Eşdeğerlik Sertifikası aldım ancak belgede not ortalamam (not ortalaması) yok. GPA’nın yurtdışındaki genel not ortalamasına dönüştürülmesi için ne yapmam gerektiğine dair bilgi edinmek ister miyim?

Genel not ortalaması, denklik sürecinin hiçbir aşamasında kullanılmaz ve Eşdeğerlik Ofisi tarafından herhangi bir derece eşdeğeri yapılmaz.

 1. Bir yüksek lisans / doktora için başvuracağım Türkiyede derece. Eşitlik Sertifikasına ihtiyacım var mı?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, yüksek lisans / doktora programına başvurabilmeleri için bir Eşitlik Sertifikası almaları gerekmektedir. derecesi. Ancak, yabancı uyruklular (sağlık alanları hariç), yüksek lisans eğitimi için HEI tanıma mektupları alarak başvurabilirler.

 1. Doktora için gerekli belgeler nelerdir? eşdeğerlik?

Doktora Üniversiteler Arası Konsey tarafından eşdeğerlik işlemleri yapılır ve internet adresinden gerekli bilgiler elde edilebilir.

 1. Hakkımda verilen Yerleştirme Sınavı / YDS (Yabancı Dil Yeterlik Sınavı) kararı yok mu, sınava hala girebilir miyim?

Bir sınav kararı sizin için alınmamış olsa da, ilgili sınava girip yeterli puan alırsanız, aldığınız puan, daha sonra ihtiyaç duymanız durumunda denklik işleminizde kullanılacaktır.

 1. Tanınma Belgesi ve Eşitlik Belgesi aynı mıdır?

Hayır. Tanıma Sertifikası, başvuru sahibinin tanınmış yabancı bir HEI ve programdan tanınma talebiyle mezuniyet seviyesini gösteren ancak bir Denklik Belgesi niteliklerini taşımayan bir belgedir. Denklik Belgesi, Türk yükseköğretim sisteminde istenen diploma düzeyine ve alanına denkliğini gösteren resmi bir belgedir.

 1. Lisans derecesini tamamlama kararı ile ilgili benim hakkımda ne yapmalıyım?

Yerleştirme sürecinde dikkate almak üzere üç eyalet üniversitesini seçerek CoHE’ye rapor vermeniz istenecektir. Tercihlerini beyan edenler, CoHE tarafından adreslerine kayıt bildirimi ile kayıtlı oldukları üniversitelere kayıt yaptırabilir.

 1. Yanlış / aşırı ödemeyi geri alabilir miyim?

Ücretlerin iadesi CoHE tarafından yapılmamaktadır.

 1. Benim hakkımda alınan Tıp / Diş Hekimliği alanlarında Yerleştirme Sınavı kararı var. Bu sınava başka eşdeğer var mı?

STS-klinik bilimler kararını almış olan adaylar, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından seçilecek üniversiteler tarafından, ilgili üniversitelerin belirlediği tarihlerde uygulanacakları yapılandırılmış klinik sınavlara da girebilirler.

 Ayrıca, aşağıda belirtilen adayların sınavlarının başarılı sonuçları STS için de geçerlidir.

* USMLE-Adım 3

* PLAB-Bölüm 2

* AMC-Klinik sınavları

* MCCQE-Part2

* Tıbbi sınavlar (3 AP, devlet sınavı)

 

Sağlık Hizmetleri

Türkiye; Yükselen Bir Sağlık Merkezi

Doğu ve Batı arasındaki geçiş noktasında, Türkiye’nin sağlık pazarı kapsamlı bir yeniden yapılanmadan geçiyor. Sürekli kalite iyileştirmeleri ile birlikte, özgürlük, geliştirme ve uzatma bu hızlı geçişin anahtarıdır. Türkiye’nin öncü kültürel ve coğrafi parametrelerine dayanan özel yatırım akışının desteklediği devlet destekli sağlık sistemi reformları, yerel sağlık hizmetleri ortamı, küresel sağlık seyahat pazarı için bir sonraki “cazibe merkezi” olma yolunda ilerlemektedir.

Bu dönüşümün öncüsü, Türkiye’nin özel sağlık yatırımcılarıdır. Türk özel sağlık sektörü, en yeni tıbbi teknolojiye yatırım yaparak Türkiye’nin sağlık hizmetleri standartlarını güçlendirmiştir. Bugün, yalnızca yerel hastalar için değil, aynı zamanda küresel sağlık çalışanları için de, Türk girişimciler, benzersiz bir öneri oluşturdular.

Türkiye’de bu modern hastaneler arasında 2000’den fazla sağlık kurumu var. 61 tanesi JCI “Joint Commission International” tarafından onaylanmıştır. Bu, dünya genelinde 58 ülkede JCI tarafından onaylanmış toplam hastanelerin% 21’ini oluşturur.

JCI onaylı Türk hastaneleri, yaklaşık 150.000 sağlık çalışanı olan ve 15.000’inden fazlasının ABD Diplomasına sahip doktor olduğu bir yer ağı aracılığıyla çok çeşitli tedaviler sunmaktadır.

Türk sağlık hizmetleri kalitesi, sağlık hizmetlerinin kalitesi, coğrafi avantajları ve uygun fiyatları nedeniyle, uluslararası hastalar için hızla sağlık hizmeti sağlayıcıları haline gelmiştir.

2017 yılında 144 ülkeden 765.000’in üzerinde uluslararası hastayı ağırladık ve Türkiye ekonomisine doğrudan 7,2 milyar USD gelir elde ettik.

Türkiye’yi neden tercih etmelisiniz?

Sağlık seyahatinde dünyanın ilk 3 varış noktası arasında

Avrupalıların sağlık seyahatleri için tercih ettikleri ilk yer.

Türk hastaneleri 2017’de 144 ülkeden 765.000’den fazla hastayı başarıyla tedavi etti

Son 15 yılda, türkiye yeni hastanelere ve teknolojiye 50 milyar dolardan fazla yatırım yaptı

Amerikan tıp üniversitelerinden mezun olan 15.000’den fazla doktoru var.

Dünyada turizm hedefi olarak tercih edilen 6. destinasyondur.

Türk Hava Yolları, sizi 300’den fazla havaalanından direkt uçuşlarla İstanbul’a bağlar

Organ nakillerinde en başarılı yıldız doktorlarına sahiptir.

Kök hücre teknolojisinde en başarılı yıldız doktorlarına sahiptir.

Kanser tedavisinde en başarılı yıldız doktorlarına sahiptir

Konukları ve ziyaretçileri için en misafirperver ülke

Kaliteli tedavi için en uygun ülke

En çok turist veya sağlık gezginleri olarak kabul edilirsiniz

Türkiye’deki sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanılır?

Türkiye’deki sağlık hizmetlerinden kimler yararlanabilir?

Genel ve özel sağlık sigortasından kimler yararlanır?

Genel sağlık sigortasından yararlanmak için hangi belgeler gereklidir?

Genel sağlık sigortasından yararlanmak için yabancılar nereye başvurmalı? Bu süreç nasıl çalışır?

Genel sağlık sigortasına hak kazanan yabancılar bu hizmetlerden kimler yararlanabilir?

Özel sağlık sigortasından yararlanmak için hangi belgeler gereklidir?

Özel sağlık sigortası hangi hizmetleri kapsar?

Sorunlarınıza çözüm önerileri ve Türk sigorta sistemi, sağlık hizmetleri ve uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın.

 

Sigorta İşlemleri

Türkiye’de Sigorta Sistemi ve Gereksinimleri

Türkiye’de vize sürenizden daha fazla kalacaksanız, yabancılar için sağlık sigortası yaptırma zorunluluğu var. Başka bir deyişle, oturma iznine sahip olacak yabancıların Türkiye’de geçerli bir sağlık sigortası yaptırmaları gerekiyor.

Özel sağlık sigortası, kara taşıtları sigortası, tüm risk sigortası vb. Gibi tüm sigorta işlemleriniz uzman ekibimiz tarafından düşük maliyetle ve hızlı bir şekilde yerine getirilmektedir. Lütfen önerimizi almadan karar vermeyin. Sizi memnun edebileceğimize inanıyoruz.

Türkiye’deki sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanılır?

Türkiye’deki sağlık hizmetlerinden kimler yararlanabilir?

Genel ve özel sağlık sigortasından kimler yararlanır?

Genel sağlık sigortasından yararlanmak için hangi belgeler gereklidir?

Genel sağlık sigortasından yararlanmak için yabancılar nereye başvurmalı? Bu süreç nasıl çalışır?

Genel sağlık sigortasına hak kazanan yabancılar bu hizmetlerden kimler yararlanabilir?

Özel sağlık sigortasından yararlanmak için hangi belgeler gereklidir?

Özel sağlık sigortası hangi hizmetleri kapsar?

Sorunlarınıza çözüm önerileri ve Türk sigorta sistemi ve uygulamaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen bize ulaşın.

Almanya İstihdam Programı

Uzun süredir nitelikli uzman sıkıntısı çeken Alman ekonomisi nüfusun yaşlanması ile birlikte bu eksikliği daha fazla hissetmeye başlayacak. Halen yaklaşık 1,2 milyon uzman açığı olan Almanya bu açığı kapatabilmek adına istihdam ihtiyacını AB dışındaki ülkelerden gelecek göçe ile karşılamak üzere yeni bir düzenleme getirdi.

Almanya kapılarını bu düzenleme ile Avrupa Birliği dışındaki ülkelerin nitelikli iş gücüne araladı. Yeni yasal düzenleme ile artık üçüncü ülkelerdeki nitelikli iş gücü sınıfına girenler de, çalışmak amacıyla Almanya’ya vize başvurusunda bulunabilecekler. Ancak, niteliğe sahip olmayan veya düşük nitelikliler bu yasal düzenlemeden yaralanamayacaklar.

Almanya’da iş bulup çalışma fırsatından yararlanabilecek Nitelikli İş Gücü’nün tarifi yürürlüğe giren yasada şu şekilde tanımlanmıştır:

 • Kişinin nitelikli bir meslek eğitimini tamamlamış olması
 • Yükseköğrenim görmüş olması
 • Alman makamlarınca tanınmış denkliklerinin alınması
 • Almanca dil bilgisine sahip olmaları koşulunu karşılaması gerekmektedir.

Nitelikli meslek eğitimi almış kişiler, yapacakları vize başvurusu öncesinde; tamamladıkları meslek eğitiminin Almanya’daki meslek eğitimi ile eşdeğer olduğunu ortaya koyan denklik belgelerini almaları gerekiyor.

Eğer mesleki eğitimde eksikler var ve bu sebeple denklik alınamıyorsa, meslek eğitiminin tanınması için Almanya’da yeterlilik programlarına katılma fırsatı tanınıyor.

Eğer Almanca dilbilgisi seviyesi yeterli değilse, gerekli mali kaynaklara sahip olunması kaydıyla, kişilere 18 aylık eğitim vizesi çerçevesinde bu programlara katılma imkânı sağlanıyor.

Yükseköğrenim görmüş kişilerin de diplomalarını yine Alman makamları tarafından alacakları denklik belgesi ile belgelemesi gerekiyor.

Bilişim Teknolojileri alanındakilere özel istisnalar tanınıyor. Buna göre; mesleki tecrübeye sahip, yıllık en az 49 bin 60 Euro maaş gelirine sahip olacak olanlar için, öğretimlerini tamamladıklarına dair diploma ibraz etme şartı kaldırıldı. Çalışılacak işte sadece İngilizce bilgisinin yeterli olması halinde, B1 düzeyinde Almanca dil bilgisi de zorunlu değil.

Yasada yapılan tanıma uygun ‘nitelikli iş gücü’ koşulları karşılanıyor ve gerekli denklikler alındıysa, iş bulmak üzere Almanya’ya gelip 6 ay boyunca iş arama imkanı veriliyor.

Bu fırsattan yararlanabilmek için kişilerin;

 • En az B1 düzeyinde Almanca dil bilgisine sahip olmaları,
 • Altı ay boyunca kendi imkanlarıyla geçinebilmeleri için gerekli finansmana sahip olmaları
 • Öğretim ya da mesleki yeterlilik belgelerini ibraz edebilmeleri gerekiyor.

Mesleki eğitimini Almanya’da yapmak isteyenlere de yasa ile Almanya’ya gelip 6 ay boyunca kendilerine uygun meslek eğitimini arama fırsatı tanınıyor. Altı aylık vize alma imkânından yararlanmak isteyenlerin şu koşulları karşılaması gerekiyor;

 • 25 yaşından küçük olmak, eğitimini tamamlamış olmak,
 • B2 düzeyinde Almanca dil bilgisine sahip olmak
 • Meslek eğitimi boyunca kendini geçindirebilecek mali kaynağa sahip olunduğu yönünde teminat vermek.

Her ne kadar Bilişim Teknolojileri, Mühendislik, Sağlık gibi alanlarda ciddi işgücü açığı bulunsa da Yasa kapsamında meslek sınırlaması getirilmemiş, yukarıda anılan şartları taşıyan herkesin ilgili düzenlemelerden faydalanabilmesine olanak tanınmıştır.

Aile birleşimi yoluyla ilgili şartları taşıyan kişilerin eş ve reşit olmayan çocuklarını da beraberinde Almanya'ya getirmeleri mümkündür. Söz konusu aile birleşim vizesinin ön koşulu olarak da kişinin sosyal yardım almadan kendisinin ve ailesinin giderlerini karşılayacağını gelir belgeleri yoluyla beyan etmesidir.

Detaylı bilgi almak için bize ulaşın.

Oturma İzni

 

Uluslararası hukuk ve uluslararası hukuk kurallarının uygulanmasında paralelliğin sağlanması, insan onuruna saygılı bir sistem oluşturma ve insan hakları ihlallerini önlemede önemli bir yere sahiptir. Bu kapsamda ülkemizdeki yabancıların çeşitli hak ve yükümlülükleri vardır. Oturma  izinleri, bu hak ve yükümlülükler çerçevesinde  yabancıların Türkiye’de ikamet etmeleri için yasal bir dayanak teşkil eder.

Türkiye’de vize veya vize muafiyeti süresinin ötesinde veya doksan günden daha uzun süre kalacak yabancıların oturma izni almaları gerekir. Uzatma başvuruları, ikamet izninin bitiminden önceki altmış gün içerisinde ve her halükarda ikamet izninin bitiminden önce illere yapılır.

Oturma izni olarak çalışma izni

Yasa çerçevesinde geçerli bir çalışma izni oturma izni olarak kabul edilir, bu da çalışma izni sahibinin çalışma iznini süresi içinde oturma izniniz olmadan ülkemizde kalma hakkı olduğu anlamına gelir.

Oturma İzni Ücreti

Oturma izni ücreti 492 sayılı Harçlar Kanununa tabidir. Oturma izninin sona ermesini müteakip uzatma başvurusunun yapılmadığı durumlarda, Türkiye’de harcanan harç için ikamet izin ücreti 492 sayılı Ücretler Yasası’nın 83 üncü maddesi uyarınca tahsil edilecektir.

Türkiye’de kalış adresi

Yabancıların, Türkiye’deki ikamet adresleri hakkında bilgi vermeleri gerekmektedir ve bu adres sabit bir adres veya bir konaklama tesisi adresi olabilir. Ancak, her durumda, yabancıların adres bilgilerini doğru ve eksiksiz belirtmeleri gerekmektedir. Ayrıca, oturma izni belgesinin adrese gönderilmesi için adres, telefon numarası veya e-posta bilgilerinin güncel olması gerekir.

Adres bilgileri ikamet izni süresi içinde değişirse, 20 (yirmi) iş günü içinde il göç yönetimi müdürlüğüne ve il kayıt ve vatandaşlık müdürlüğüne gerekli belgelerin sunulması gerekir.

15 Günlüğüne Çıkma Hakkı 

Yabancılar, Müdürlük tarafından onaylanan “İkamet İzni Başvuru Belgesi” ile 15 gün içerisinde giriş makbuzu ile Türkiye’den çıkış yapabilirler. Ancak, 15 günden fazla yurtdışında kalmak durumunda, yabancılara vize hükümleri uygulanır.

Oturma İzni Sonuçlandırılması

Söz konusu Kanunun 21. Maddesine göre, oturma izni başvuruları en geç doksan gün içinde sonuçlandırılır.

Ayrıca, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca, doksan günlük süre, bilgi ve belgelerin tam yetkili makama sunulduğu tarihten itibaren başlar. Bu sürenin uzatılması durumunda yabancılar bilgilendirilir.

Çalışma İzni

Belirli bir süre için çalışma izni:

Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalarda aksi belirtilmediği sürece, iş piyasasında durum, iş hayatındaki gelişmeler dikkate alınarak, belli bir süre için çalışma izninin en fazla bir yıl geçerli olması için verilir. , yabancının hizmet sözleşmesinin süresine veya iş süresine göre belirli bir işyerinde veya işletmede ve belirli bir işte çalışmak için istihdamla ilgili sektörel ve ekonomik konjonktür değişiklikleri.

Bir yıllık yasal çalışma süresinden sonra, çalışma izninin süresi, aynı işyerinde veya işletmede ve aynı işte çalışmak koşuluyla üç yıla kadar uzatılabilir.

Üç yıllık yasal çalışma süresinin sonunda, çalışma izninin süresi, aynı meslekte çalışmak ve istenen bir işverenin emrinde olmak üzere altı yıla kadar uzatılabilir.

Belirli bir süre için çalışma izni, yabancı ile yasal olarak ve kesintisiz olarak en az beş yıl ikamet etmeleri şartıyla, yabancı ile birlikte veya daha sonra bir araya gelmiş olan eş ve bağımlı çocuklara da verilebilir.

Bakanlık, belli bir süre çalışma izninin coğrafi geçerlilik alanını genişletme veya kısıtlama hakkına sahiptir.

Belirsiz bir süre için çalışma izni:

Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalarda aksi belirtilmediği sürece ve 11.04.2014 tarihinden önce belirsiz bir süre için çalışma izni verilen yabancıların haklarına halel getirmeksizin; 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca ikamet izninin sahipleri veya Türkiye’de ikamet izni ile en az sekiz yıl boyunca kesintisiz olarak ikamet eden veya toplam sekiz yıl boyunca yasal olarak çalışmış olan yabancılar Belirsiz bir süre için çalışma izni verilecek.

Belirsiz bir süre için çalışma iznine sahip olan yabancılar, 6458 sayılı Kanunun 44. Maddesinde öngörülen uzun süreli ikamet izni ile aynı haklardan yararlanır.

Belirsiz bir süre için çalışma izni, yabancının veya işvereninin talebi üzerine veya 6458 sayılı Kanunda, uzun süreli oturma izninin iptal edileceği koşulları öngören Madde 45’te belirtilen durumlarda iptal edilir.

Bağımsız çalışma izni:

Bakanlık tarafından, Türkiye’de yasal olarak ve kesintisiz olarak en az beş yıl ikamet etmeleri şartıyla bağımsız olarak çalışacak yabancılara bağımsız çalışma izni verilebilir.

İstisnalar:

Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalarda aksi belirtilmedikçe, Kanunda öngörülen sürelere bağlı kalmaksızın, aşağıdaki şekilde karşılık gelen yabancılara çalışma izni verilebilir;

 1. Bir Türk vatandaşıyla evli olan ve Türkiye’de evlilik sözleşmeli eşleriyle eşleri ile yaşayan yabancılara veya evlilik sözleşmeleri en az üç yıl sonra bittikten sonra Türkiye’de yerleşmiş olan yabancılara ve bir Türk vatandaşı eşi,
 2. 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 19, 27 ve 28’inci maddeleri çerçevesinde Türk Vatandaşlığını kaybetmiş olanlar ve bunların astları,
 3. Türkiye’de doğmuş olan veya çoğunluğuna ulaşmadan önce Türkiye’ye gelmiş, milleti olmayan, Türk mevzuatına göre ve meslek okulu, lise veya üniversiteden mezun olan yabancılara Türkiye’de,
 4. 2510 sayılı Konut Kanununa göre göçmen, mülteci veya göçmen olarak kabul edilen yabancılara,
 5. Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerin vatandaşlarına ve Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerin vatandaşı olmayan eşlerine ve çocuklarına,
 6. Diplomatların hizmetinde çalışanlara, yabancı devletlerin Türkiye’deki konsolosluk ve konsolosluklarında ve uluslararası kuruluşların temsilinde görevli idari ve teknik personel ile diplomatların eş ve çocuklarına Karşılıklılık ilkesi çerçevesinde olması ve komisyon süresiyle sınırlandırılması şartıyla, Türkiye’deki uluslararası kuruluşların elçiliklerinde, konsolosluklarında ve temsilcilerinde görevli idari ve teknik personel,
 7. Bilimsel ve kültürel faaliyetler amacıyla geçici olarak Türkiye’ye bir aydan fazla bir süre ve spor faaliyetleri amacıyla dört aydan fazla bir süre için gelecek yabancılara,
 8. Mal ve hizmet alım işlerinde istihdam edilecek kilit personel konumunda bulunan, bir işi yapan veya işleten bir işi olan yabancılara, Bakanlıkların ve kamu kurumlarının ve yasalarca yetkilendirilmiş kuruluşların müteahhitlik ihale usullerini vermek.
 9. Uluslararası koruma başvurusunda bulunan ve İçişleri Bakanlığı tarafından şartlı mülteci statüsü almış yabancılara ve vatansız kişilere.

Yatırım Teşvikleri

Türkiye’de Yatırım Teşvikleri

Lütfen aşağıdaki bölümlerde genel bir çerçeve verilen yatırım teşvikleri hakkında detaylı ve daha fazla yol göstermek için bize ulaşın.

Genel çerçeve 

Yeni yatırım teşvik programı, ülkenin stratejik sektörleri için hayati önem taşıyan ara malların ithalatına bağımlılığı azaltma potansiyeli olan yatırımları teşvik etmek için özel olarak tasarlanmıştır.

Yeni yatırım teşvik planının ana hedefleri arasında şunlar yer almaktadır: cari işlemler açığını azaltmak; daha az gelişmiş bölgeler için yatırım desteğini artırmak; destek araçlarının seviyesini arttırmak; kümelenme faaliyetlerini teşvik etmek; ve teknoloji transferini yaratacak yatırımları desteklemek.

1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yeni yatırım teşvik sistemi dört farklı programdan oluşmaktadır. Yerli ve yabancı yatırımcılar aşağıdakilere eşit erişime sahiptir:

1- Genel Yatırım Teşvik Programı

2- Bölgesel Yatırım Teşvik Programı

3- Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Programı

4- Stratejik Yatırım Teşvik Programı

 Çeşitli yatırım teşvik programları çerçevesinde sağlanacak destek araçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

* Yatırımın Bölge 6’da yapılması şartıyla.

** Yatırımın, Bölgesel Yatırım Teşvik Programı çerçevesinde, 3, 4, 5 veya 6. Bölgelerde yapılması şartıyla.

*** Asgari sabit yatırım tutarı 500 milyon TL olan stratejik yatırımların inşaat harcamaları için. 

 

1- Genel Yatırım Teşvik Programı

Yatırımın yapıldığı bölge ne olursa olsun, hem özel kapasite koşullarını hem de asgari sabit yatırım miktarını karşılayan tüm projeler Genel Yatırım Teşvik Programı çerçevesinde desteklenmektedir. Bazı yatırım türleri yatırım teşvik sisteminden hariç tutulmakta ve bu programdan yararlanılmamaktadır.

Asgari sabit yatırım tutarı 1. ve 2. bölgelerde 1 milyon, 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde 500.000 TL’dir.

Başlıca yatırım teşvik araçları:

1) Gümrük vergilerinden muafiyet:

Yatırım teşvik sertifikasına sahip projeler için ithal edilen makine ve teçhizat için gümrük vergisi muafiyeti.

2) KDV muafiyeti:

Yatırım teşvik belgesine sahip projeler için ithal edilen veya yurtiçinden satın alınan makine ve teçhizat için KDV muafiyeti. 

2- Bölgesel Yatırım Teşvik Programı

Her bölgede desteklenecek sektörler bölgesel potansiyele ve yerel ekonominin ölçeğine göre belirlenirken, desteğin yoğunluğu bölgedeki kalkınma düzeyine bağlı olarak değişmektedir.

Asgari sabit yatırım tutarı, her sektör ve bölge için ayrı ayrı tanımlanmış olup, en düşük miktar Bölge 1 ve 2 için 1 milyon TL ve kalan bölgeler için 500.000 TL’dir.

Bölgesel Yatırım Teşvik Programı kapsamında sağlanan destek şartları ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

* OSB: Organize Sanayi Bölgeleri  

Yeni yatırım teşvik sistemi, bazı yatırım alanlarını “öncelikli” olarak tanımlamakta ve yatırım bölgesinden bağımsız olarak, Bölgesel Yatırım Teşvik Programı ile Bölge 5’e genişletilen bölgesel desteği sunmaktadır. Öncelikli yatırımlarda sabit yatırım tutarı 1 milyar TL veya daha fazla ise, Bölge 5’te mevcut olan “yatırıma katkı oranı” üzerine 10 puan eklenerek vergi indirimi uygulanacaktır. Bu bölge için mevcut bölgesel teşvikler geçerli olacaktır.

Yatırımın bölgesine bakılmaksızın, Bölge 5 araçlarıyla desteklenmesi gereken özel önceliklere sahip yatırım alanları şunlardır:

 • Kültürel ve Turizmi Koruma ve Geliştirme Bölgelerinde turizm konaklama yatırımları ve termal turizm konusunda bölgesel teşviklerden faydalanabilecek yatırımlar
 • Maden çıkarma ve / veya işleme yatırımları
 • Ruhsatlı alanlarda yapılacak madencilik arama yatırımları, Madencilik Kanunu uyarınca verilen geçerli bir Keşif Lisansı veya Belgesi ile yatırımcılar tarafından yapılacaktır.
 • Demiryolu ve deniz taşımacılığı veya yolcu taşımacılığı yatırımları
 • Savunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan alınan proje onayına göre savunma sanayine yapılacak yatırımlar.
 • Test merkezleri, rüzgar tünelleri ve otomotiv, havacılık ve savunma sanayii için yapılan benzeri yatırımlar
 • Özel sektör tarafından anaokulları ve gündüz bakım merkezleri ile ana okulları, ilkokul, ilkokul ve liseler için yapılan yatırımlar
 • Minimum kapalı alanı 50.000 m2 olan uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi birimleri hariç)
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK veya KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge projesiyle geliştirilen ürün veya parçaların üretimi için yapılan yatırımlar
 • Motorlu taşıtlar ana endüstrisinde asgari 300 milyon TL tutarında yatırım, asgari 75 milyon TL tutarında motor yatırımları ve asgari 20 milyon TL tutarında motor motor parçaları, şanzıman parçaları / parçaları ve otomotiv elektroniği yatırımları
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen geçerli bir madencilik lisansı ve izin belgesi kapsamında 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 2. Maddesinin 4-b grubunda belirtilen metallerin enerji girişi için yatırımlar girdi olarak kullanılmıştır.
 • Mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek enerji verimliliği projeleri için minimum 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) yıllık enerji tüketimi ile yapılacak yatırımlar, mevcut duruma göre minimum% 20 enerji tasarrufu sağlayacak ve 5 yıl veya daha az getiri sağlayacak enerji tasarrufu sonucu yatırım
 • Bir tesiste atık ısı geri kazanımı yoluyla elektrik üretimi yatırımları (doğal gazla çalışan elektrik üretim tesisleri hariç)
 • Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımları ve en az 50 milyon TL tutarında yeraltı gaz depolama yatırımları
 • Karbon elyaf üretimi ile birlikte gerçekleşmesi koşuluyla, karbon elyafından yapılan karbon elyaf veya kompozit malzemelerin üretimi için yatırımlar
 • Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) teknoloji yoğunluğu tanımında öngörülen ileri teknoloji sektöründeki öğelerin üretimi için yatırımlar
 • Asgari sabit yatırım tutarı 3 milyar TL’den fazla olan öncelikli yatırımların stratejik yatırım olduğu kabul edilmektedir. Ancak, bu yatırımlara verilen faiz desteği miktarı 700.000 TL’yi aşamaz.
 • Yenilenebilir enerji üretiminde kullanılan türbinlerin ve jeneratörlerin üretimi için yatırımların yanı sıra rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan kanatların üretimi için yatırımlar
 • Sıcak haddeleme ve doğrudan soğuk döküm kalıplama yöntemleri ile alüminyum yassı ürünlerin üretimi için entegre yatırımlar
 • Lisanslı depolama
 • Nükleer santral yatırımları
 • Araştırma ve referans laboratuvarları için yatırımlar, tüketici güvenliği ve bulaşıcı hastalıklar referans laboratuvarları, farmasötik ve tıbbi cihaz analizi ve kontrol laboratuvarları, ayrıca in vivo test ve araştırma merkezleri için laboratuvar kompleksleri

Ayrıca, 5 Ekim 2016 tarihli teşvik mevzuatında yapılan değişiklikle birlikte, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) teknoloji yoğunluğu tanımında öngörülen orta ileri teknoloji sektöründeki kalemlerin üretimi için yapılan yatırımlardan yararlanabilecek. yatırımın yeri ne olursa olsun Bölge 4 enstrümanlarından. Söz konusu yatırım konuları aşağıdaki gibidir:

 • Başka yerde sınıflandırılmamış boya maddeleri (NCE); lüminofor olarak kullanılan inorganik ürünler
 • Sülfit ve Sülfatlar
 • Fosfinatlar, fosfonatlar, fosfatlar ve polifosfatlar, nitratlar
 • Diğer organik ana kimyasal maddelerin imalatı
 • Kimyasal gübrelerin ve azotlu bileşiklerin imalatı
 • Sentetik kauçuk ve plastik hammaddelerinin imalatı
 • Tutkal ve jelatin imalatı
 • Pastaların modellenmesi; diş hekiminin balmumu, dişçilikte kullanılan sıva bazlı müstahzarlar, dolgu malzemeleri ve yangın söndürücüler için bileşikler; mikroorganizmaların yetiştirilmesinde kullanılan hazırlanmış kültür ortamı; Laboratuar veya tanı amaçlı kullanım için başka yerde sınıflandırılmamış (NCE) karışık reaktifler
 • Diskler, teraziler vb. Elektroniklerde kullanım için katkılı kimyasal elementler
 • Metal yüzeylerin temizliğinde kullanılan preparatlar; vulkanizasyon hızlandırıcı maddeler; başka yerde sınıflandırılmamış (NCE) plastikleştirici ve kauçuk ve plastikler için dengeleyici bileşikler; başka yerde sınıflandırılmamış (NCE) reaksiyon başlatıcılar, hızlandırıcılar, katalizörler; başka yerde sınıflandırılmamış (NCE) alkalibenzen ve alkalinaftalen karışımları
 • İçten yanmalı motorların ve türbinlerin imalatı (uçak, motorlu taşıt ve motosiklet motorları hariç)
 • Pompa ve kompresör imalatı
 • Yatakların, dişlilerin, dişli takımlarının ve tahrik mekanizmalarının imalatı
 • Endüstriyel fırın, fırın ve fırın ateşleyicileri imalatı
 • Kaldırma ve taşıma ekipmanlarının imalatı
 • Diğer genel amaçlı makinelerin imalatı
 • Tarım ve ormancılık makinelerinin imalatı
 • Takım tezgahlarının imalatı
 • Metalurji makinelerinin imalatı
 • Madencilik, taş ocağı ve inşaat makinaları imalatı
 • Yiyecek, içecek ve tütün işleme makinelerinin imalatı
 • Tekstil, giyim eşyası ve deri işlemede kullanılan makinelerin imalatı
 • Silah ve mühimmat imalatı (av tüfekleri ve mühimmat, av tüfekleri bileşenleri ve aksesuarları hariç)
 • Diğer özel makinelerin imalatı
 • Başka yerde sınıflandırılmamış imalat (NCE) ev aletleri
 • Elektrikli motorların, jeneratörlerin ve transformatörlerin imalatı
 • Güç dağıtım ve kontrol cihazlarının imalatı
 • Marş pistonlu motorlar için kurşun-asit akümülatörler
 • Nikel-kadmiyum, nikel-demir ve diğer elektrik akümülatörleri
 • Başka yerde sınıflandırılmamış (NCE) elektrikli ekipmanların imalatı
 • Motorlu kara taşıtlarının imalatı
 • Demiryolu ve tramvay motorları ve araba imalatı
 • Motosiklet imalatı
 • Engelliler için taşıt imalatı

3- Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Programı

Türkiye’nin teknolojisini, Ar-Ge kapasitesini ve rekabetçiliğini güçlendirme potansiyeli olan 12 yatırım konusu, Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Programı araçları ile desteklenmektedir.

Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Programı kapsamında sağlanan destek şartları ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 * OSB: Organize Sanayi Bölgeleri 

Bölgesel ve Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Programları kapsamında aşağıdaki yatırım kategorileri, vergi indirimi ve sosyal güvenlik primi desteği (bir işverenin payı) açısından bir dereceli alt bölgeye verilen destekten yararlanabilir.

 • Organize Sanayi Bölgelerinde Yatırımlar (OIZ)
 • Daha fazla entegrasyon amacıyla aynı sektörde faaliyet gösteren en az beş şirket tarafından yapılacak ortak yatırımlar

Örneğin: Bir OSB’deki 3 seviyeli bir bölge Bölgesi, 4. Bölgedeki vergi indirimi seviyesinden faydalanabilir. Benzer şekilde, 6 seviyeli bir Bölge yatırımı, yatırıma% 5 oranında katkıdan yararlanabilir.

4- Stratejik Yatırım Teşvik Programı

Aşağıdaki kriterleri karşılayan yatırımlar, Stratejik Yatırım Teşvik Programı çerçevesinde desteklenir:

 • Yatırımla üretilecek ürünün yerli üretim kapasitesi, ürünün ithalatından daha az olacaktır.
 • Yatırımın minimum yatırım tutarı 50 milyon TL olacaktır.
 • Yatırım minimum% 40 katma değer yaratacaktır (bu koşul rafineri ve petrokimya yatırımları için geçerli değildir).
 • Yatırımla üretilecek ürünün toplam ithalat değeri, son bir yılda en az 50 milyon ABD Doları olacaktır (yerel olarak üretilmeyen ürünler hariç).

Stratejik Yatırım Teşvik Programı kapsamında sağlanan destek şartları ve oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

* Yatırım tutarının yüzde 5’ini aşmaması şartıyla

Destek Aletleri

 KDV muafiyeti:

Yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal edilen ve / veya yurtiçinde teslim edilen makine ve teçhizat için KDV muaftır.

Gümrük Vergisi Muafiyeti:

Yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal edilen makine ve teçhizat için gümrük vergisi muaftır.

Vergi indirimi:

Gelir veya kurumlar vergisi, indirgenmiş oranlar üzerinden hesaplanan toplam vergi tutarı yatırıma katkı tutarına ulaşana kadar hesaplanır. Yatırımlara katkı oranı, vergi indirimi konusu toplam sabit yatırım tutarı oranını ifade eder.

Sosyal Güvenlik Prim Desteği (Çalışan Payı):

Yatırımın yarattığı ilave istihdam için, çalışanın yasal asgari ücrete göre hesaplanan sosyal güvenlik priminden aldığı pay devlet tarafından karşılanacaktır. Bu enstrüman sadece 6. bölgede yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için geçerlidir. Sosyal Güvenlik Prim Desteği için üst sınır yoktur ve 10 yıl boyunca geçerlidir.

Sosyal Güvenlik Prim Desteği (İşveren Payı):

Yatırımın yarattığı ilave istihdam için, işverenin yasal asgari ücrete göre hesaplanan sosyal güvenlik priminden aldığı pay devlet tarafından karşılanacaktır.

Gelir Vergisi Stopajı Ödeneği:

Yatırım teşvik belgesi kapsamında, yatırımın yarattığı ek istihdam ile ilgili gelir vergisi, vergi stopajından sorumlu olmayacaktır. Bu enstrüman sadece 6. bölgede yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için geçerlidir. Gelir vergisi stopajı indirimi için bir üst limit yoktur ve 10 yıl boyunca geçerlidir.

Faiz Oranı Desteği:

Faiz oranı desteği, yatırım teşvik belgesi kapsamında elde edilen ve en az bir yıl vadeli yatırım kredilerine sağlanan finansal destek aracıdır. Kredi eşdeğerine ilişkin faiz / kar payının bir kısmı, yatırım teşvik belgesine kaydedilen sabit yatırım tutarının en fazla yüzde 70’i, ilk beş yıl süreyle hükümet tarafından karşılanacaktır. 

Arazi Tahsisi:

Arazinin bulunup bulunmadığına bağlı olarak, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen kural ve ilkelere uygun olarak yatırım teşvik belgesine sahip yatırımlar için arsa tahsis edilebilir.

KDV İadesi:

En az 500 milyon TL tutarında sabit yatırım tutarı olan stratejik yatırımlar kapsamında yapılan inşaat harcamalarında toplanan KDV iadesi yapılacak.

Ar-Ge Teşvikleri

1- Ar-Ge Kanunu

Ar-Ge Kanunu, Ar-Ge merkezinde en az 15 personelin ve bir tasarım merkezinde en az 10 kişinin istihdam edilmesi şartıyla, Türkiye’de Ar-Ge ve tasarım yatırım projeleri için özel teşvikler sunmaktadır. Gerekli sayıda personel Bakanlar Kurulu tarafından, askeri uçaklar da dahil olmak üzere motorlu taşıt, uçak, uzay aracı ve ilgili makinelerin üretiminde 30 çalışan olarak belirlenmiştir. Yeni yasadaki teşvikler 2024 yılına kadar yürürlükte kalacak ve aşağıdakileri içerecektir: 

 • Ar-Ge harcamalarının vergi tabanından yüzde 100 kesinti
 • Operasyon yılında bir önceki yıla göre gerçekleşen Ar-Ge ve tasarım harcama artışının yarısı düşülebilir (kriterler Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir)
 • Çalışanlar için vergi stopajı istisnası (31 Aralık 2023’e kadar).
 • İşverenlere yönelik yüzde 50 sosyal güvenlik prim muafiyeti (31 Aralık 2023’e kadar)
 • Uygulanabilir belgeler için damga vergisi muafiyeti
 • Ar-Ge projeleri kapsamında ithal ürünler için gümrük vergisi muafiyeti
 • Yeni bilim adamları için 500.000 YTL’ye kadar tekno girişimci sermaye
 • Kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlar tarafından verilen belirli fonların vergi matrahından kesinti

2- Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Destek

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde avantajlar:

 • Yazılım geliştirme, Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinden elde edilen karlar 31 Aralık 2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.
 • Sadece TDZ’lerde üretilen uygulama yazılımı satışları KDV’den 31 Aralık 2023’e kadar muaftır. Örnekler arasında sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, farklı iş sektörleri, internet, cep telefonları ve askeri komut kontrolü için yazılımlar bulunmaktadır.
 • Bölgede çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek personeli ücretleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar tüm vergilerden muaftır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı Ar-Ge personeli sayısının yüzde 10’unu aşamaz.
 • Bölgede yürütülen Ar-Ge projeleri neticesinde elde edilen teknolojik ürünlerin üretimi için yatırımlar, işletmeci firma tarafından uygun görüldüğü ve Bakanlıkça izin verildiği takdirde TDZ’de yapılabilir.
 • Sosyal güvenlik primi işveren payının yüzde 50’si devlet tarafından 31 Aralık 2023 tarihine kadar ödenecek.
 • Ar-Ge, tasarım ve yazılım geliştirme projeleri kapsamında ithal edilen ürünler için gümrük vergisi muafiyeti ve uygulanabilir belgeler için damga vergisi muafiyeti.

3- Endüstriyel Tez (SANTEZ) Programı

Üniversite ortaklıkları aracılığıyla gerçekleştirilecek yeni teknoloji adaptasyonu, süreç geliştirme, kalite iyileştirme ve çevresel değişiklik projeleri için doğrudan finansal destek:

 • Proje bütçesinin yüzde 85’ine kadar doğrudan hibe ile desteklenebilir.
 • Proje süresi 2 ay olup, 6 ay uzatılabilir
 • Personel, seyahat, tüketim malzemeleri, makine teçhizatı, danışmanlık ve ilgili hizmet alımları, nakliye, sigorta ve gümrük harcamaları desteklenir.
 • Başvuru dosyası 4 ay içinde onaylanabilir ve proje denetim komitesi bağımsızdır

4- TÜBİTAK Desteği

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu), Ar-Ge ile ilgili Ar-Ge harcamalarını ve Ar-Ge projeleri için sermaye kredilerini öder veya verir.

TÜBİTAK teşviklerine uygun projeler:

 • Konsept geliştirme
 • Teknolojik araştırma ve teknik fizibilite araştırması
 • Konseptin tasarıma çevrilmesinde laboratuar çalışmaları
 • Tasarım ve eskiz çalışmaları
 • Prototip üretimi
 • Pilot tesis inşaatı
 • Test üretimi
 • Patent ve lisans çalışmaları
 • Ürün tasarımından kaynaklanan satış sonrası sorunların giderilmesine yönelik faaliyetler

TÜBİTAK 1515 – Sınır Ar-Ge Laboratuvarı Destek Programı

1515 Programı, Ar-Ge laboratuvarının ilk kuruluş aşamasını göz önünde bulundurarak entegre bir perspektif uygular. 1515 Programı, Türkiye’deki Ar-Ge laboratuvarının işletme giderlerinin yüzde 75’ini en fazla 10 yıl boyunca her takvim yılı için 10 milyon TL’ye kadar kapsayan tamamen hibe temelli bir finansal model sunmaktadır.

Hibe desteğinin kapsamı aşağıdakilerden oluşur:

 • Personel masrafları
 • Genel işletme maliyetleri
 • Danışmanlık ücretleri

Personel giderlerinin toplam hibe tutarında karşılanabilmesi için, personelin en az yüzde 50’si Türkiye vatandaşlığına sahip olmalı ve en az 1 / 3’ü doktora derecesine sahip olmalıdır.

5- TTGV Kredileri

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), tarım teknolojileri, sağlık teknolojileri, eğitim teknolojileri ve enerji verimliliğinin iyileştirilmesi konusundaki Ar-Ge projeleri için uzun vadeli faizsiz krediler sunmaktadır.

Kredilerin amacı yukarıda belirtilen teknolojik alanlarda ticari değeri olan yeni ürünlerin geliştirilmesi olan faaliyetlere veya bu alanlarda mevcut ürünlerin rekabet edebilirliğinin teşvik edilmesine yönelik faaliyetlere finansal destek sağlamaktır. Programın kapsamı şunları içerir:

 • Proje desteğinin süresi en az 1 yıl ve en fazla 3 yıl.
 • Sağlanacak destek miktarı için üst ve alt sınırlar sırasıyla 3 milyon ABD Doları ve 250.000 ABD Doları’dır.
 • TTGV tarafından yüzde 50, şirketin katkısını koordine eden projeden yüzde 50 destek sağlanacaktır.
 • Geri ödeme süresi, bir yıllık ödemesiz dönem dahil, projenin yürütülmesinden sonra toplam 4 yıldır.

İhracat Desteği

Dahilde İşleme Rejimi

Dahilde İşleme Rejiminin amacı, ihracatçıların ihracatlarının üretimi için dünya piyasa fiyatlarında, KDV dahil ticaret vergisi ve ticaret politikası önlemlerine tabi olmaksızın girdi temin etmelerini sağlamaktır.

Dahilde İşleme Rejimi iki tür işleme önlemi içerir: Koşullu Muafiyet Sistemi ve Geri Ödeme Sistemi.

1) Şartlı Muafiyet Sistemi, Serbest Dolaşan Hammaddelerin, Yardımcı Malzemelerin, Paketlerin ve Dahilde İşleme Rejimi’ne tabi olan ihracat ürününün üretiminde kullanılan işletme malzemelerinin ithalatı sırasında ortaya çıkan ticari politika önlemlerini ve vergilerini feragat eder .İhracatçının, ithal edilen malzemelerin ve ekipmanın teminatlandırılması yoluyla, yalnızca Dahilde İşleme Rejimi’ne tabi olan ürünün üretimi ve ihracatı için kullanılacaklarını garanti etmesi gerektiği koşuluna denir. Teminatlaştırılmış malzeme ve ekipman için verilen garanti, nihai ürünün ihracatı üzerine verilecektir.

2) Geri Ödeme Sistemi, Serbest Dolaşımdaki hammaddelerin, yardımcı malzemelerin, paketlerin ve İçe Aktarma Rejimine tabi olarak ihraç edilen ürünün üretiminde kullanılan işletme ekipmanının ithalatı sırasında ödenen vergilerin geri ödenmesidir. Bu vergiler, Dahilde İşleme Rejimi’ne tabi nihai ürünün ihracatı üzerine geri ödenir. İthal edilen malzemelere ve ekipmanlara ticari politika önlemleri uygulanır ve dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı gibi tüm ithalat prosedürleri tamamlanmış olmalıdır.

Başvuruların Değerlendirilmesi

 • İthal edilen hammaddelerin ihraç edilen ürünler üretmek için kullanılıp kullanılmadığını belirlemek mümkün olmalıdır.
 • Faaliyet, üreticilerin gümrük bölgesindeki ekonomik çıkarları üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olmamalıdır.
 • Faaliyetler katma değer yaratmalı ve nihai ürün sektördeki rekabetçiliği olumsuz etkilememelidir.
 • Şirket, Türkiye’nin gümrük bölgesinde kurulmalıdır.

Dahilde İşleme Rejiminin Yararları

 • % 100 Gümrük Vergisi İadesi
 • % 100 KDV İadesi
 • % 100 Özel Tüketim Vergisi İadesi
 • % 100 Kaynak Kullanımı Destek Fonu İadesi
 • % 100 Damga Vergisi İadesi
 • Kotalardan ve gözetim tedbirlerinden muafiyet:Bir dizi mal için hükümet tarafından belirlenen ithalat kotaları vardır ve İç İşlem Rejimi sertifika sahipleri bu kotalardan etkilenmeyecektir. Hükümet ayrıca bazı ürünler için pazar fiyatlarını belirliyor ve ithalatçı tarafından ödenen fiyat ne olursa olsun, belirlenen ürün fiyatlarına dayanarak bu ürünlere tüketim vergileri getiriyor. Dahilde İşleme Rejimi’ne katılanlar da bu sürveyans önlemlerinden muaf tutulacaktır. 
 • Yurtiçi satış ve teslimat için izin verilir

Sektörel Teşvikler

Yenilenebilir Enerji İçin Teşvikler

Enerji sektöründeki yatırımlara uygulanan Genel, Bölgesel, Öncelikli ve Stratejik Yatırım Teşvik programlarına ek olarak, hükümet yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi yatırımları için özel teşvikler sunmaktadır.

 • Gümrük Vergisi ve KDV’den yüzde 100 muafiyet
 • 10 yıl boyunca Tarife Yem (FiT) programı

Kaynak türüne göre farklılaştırılmış FiT şeması

 • Evsel bileşenler için ekstra primler
 • Şebeke bağlantı öncelikleri
 • Düşük lisans ücreti
 • Lisans ücretinin sadece yüzde 10’u (ön lisans ve lisans ücreti)
 • Faaliyetin ilk sekiz yılı için yıllık lisans ücretinden muafiyet
 • İstisnai durumlarda lisans muafiyeti
 • Proje hazırlama ve arazi ediniminde çeşitli pratik kolaylıklar

Kaynak; http://www.invest.gov.tr

Türkiye’de Şirket Kurmak

Türkiye’nin Foreign Direct Yatırım (DYY) Kanunu, uluslararası yatırımcıların yerel yatırımcılarla aynı hak ve sorumluluklara sahip olmalarını sağlayan eşit muamele ilkesine dayanmaktadır.

Bir işletme kurma ve hisse devri koşulları, yerel yatırımcılara uygulananlarla aynıdır. Uluslararası yatırımcılar, uluslararası standartları karşılayan, özel sermayeyi teşvik eden ve halka arz faaliyetlerini teşvik eden, operasyonların yönetiminde şeffaflık yaratan ve Türk iş ortamını düzenleyen kurumsal yönetim anlayışı sunan Türk Ticaret Kanunu’nda (TCC) belirtilen her türlü şirketi kurabilirler. AB mevzuatının yanı sıra AB üyelik süreciyle birlikte.

Türkiye, yatırım ortamını iyileştirmek, iş kurmadaki bürokrasiyi ortadan kaldırmak ve maliyetleri ve prosedürleri en aza indirmek için iş yapmayı kolaylaştırmak amacıyla reformlar başlattı. Bu amaçla, bir şirket kurmak artık sadece Ticaret Odaları’ndaki Ticaret Sicil Dairelerinde yapılmaktadır ve ‘tek duraklı bir mağaza’ olarak tasarlanmıştır. İşlem aynı gün tamamlandı.

TTK Altındaki Şirket Türleri ve Alternatif Formlar

TTK kapsamındaki şirketler için, aşağıdaki türlerde şirketler kurulabileceğini belirten, kurumsal ve kurumsal olmayan formlar vardır:

       a)Kurumsal Formlar

 • Anonim Şirket (JSC)
 • Sınırlı Sorumluluk Şirketi (LLC)
 • Kooperatif Şirketi

Her ne kadar bazı mali eşikler (yani asgari sermaye) ve organlar birbirinden farklı olsa da, bir JSC veya LLC kurmak için izlenecek prosedürler aynıdır.

       b)Kurumsal Olmayan Formlar

 • Toplu Şirket
 • Sponsorluk Şirketi

Her ne kadar bu beş farklı tipe göre şirketler kursa da, JSC ve LLC hem küresel ekonomide hem de Türkiye’de en yaygın olarak kullanılan türlerdir.

Mali durumunuza uygun optimum şirket türünü Türk ticaret ve vergi mevzuatına uygun olarak düşük maliyetle ve hızlı bir şekilde bulabilmemiz için lütfen bize ulaşın.

Türkiye'de Eğitim

Tanıma ve Denklik İşlemleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

 1. Tanıma ve denklik süreçlerinin yasal dayanağı nedir?

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 / p maddesine göre, önlisans derecesi, lisans ve lisansüstü (sadece yüksek lisans derecesi) diplomalarının denklik işlemleri, yabancı HEI’lerden alınan diplomaları yürütmektedir. Yabancı HEI’lerden alınan diplomaların denklik işlemleri, 20 Şubat 2016 tarihli ve 29630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yabancı Yüksek Öğrenim Diplomalarının Tanınması ve Eşdeğerliği Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir.

 1. Tanıma ve eşdeğerlik işlemleri ücretli midir?

Tanıma ve eşdeğerlik işlemleri ücrete tabidir. Tanıma başvuruları için 150 TL, denklik başvuruları için 150 TL, yeniden inceleme talepleri için 150 TL, HEI Tanıma Mektupları için 50 TL, eşdeğerlik ve tanıma ile ilgili diğer işlemler için 50 TL tahsil edilir.

 1. Tanıma ve denklik başvurusu için ne yapmam gerekiyor?

Denklik Bürosu web sayfasındaki başvuru formu yazdırılır, doldurulur ve imzalanır. Gerekli belgeler tamamlanır ve başvuru ücreti ödenir. Başvuru, başvuru ücretinin ödendiğini gösteren makbuz da dahil olmak üzere tüm evraklar ile birlikte Eşdeğerlik Bürosuna yapılır.

 1. Tanınma ve denklik başvurusu için hangi belgeler sunulmalıdır?

Tanıma ve eşdeğerlik başvuruları için gerekli belgeler ile ilgili bilgileri Eşdeğerlik Ofisi web sayfasında hem Türkçe hem de İngilizce olarak bulabilirsiniz.

 1. Eşdeğerlik başvurusunda resmi diplomayı CoHE’ye vermek zorunda mıyım?

Yabancı diplomaların tanınması ve denkliği ile ilgili düzenlemelerin 4. maddesinde belirtildiği gibi, resmi evraklarda sınavlar yapılır. Bu nedenle, resmi diploma tanıma ve denklik başvurularında CoHE’ye sunulmalıdır.

 1. Pasaportumu göndermek istemiyorum, ne yapmalıyım?

Noter veya Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcileri tarafından onaylanmış eğitiminiz sırasında vize dahil pasaportunuzun okunaklı sayfalarının fotokopilerini ve il emniyet müdürlüğü.

 1. “Lise Denklik Belgesi” nasıl alabilirim?

Lise Denklik Sertifikaları, İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden veya Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilerinden alınabilir.

 1. Liseye gitmeden üniversiteye kayıt yaptırdığım için Lise Diplomam yok. Başvuru için teslim edilecek belgeler arasında Lise Diploması / Lise Denklik Sertifikası bulunmaktadır. Ne yapmalıyım?

Üniversiteniz tarafından imzalanmış resmi bir belge veya ilgili ülkenin yetkili bir makamı ile COHE’ye başvurursanız, yüksek eğitim ülkesinin eğitim sisteminin bu duruma izin verdiğini belgelemek üzere bu belgenin resmi tercümesini onaylamanız durumunda gerekli sınavlar yapılacaktır. noter veya Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcileri ve durumunuzu açıklayan bir dilekçe.

 1. Resmi belgelerin fotokopileri ile başvurabilir miyim?

Resmi belgelerin fotokopileri ile başvuru kabul edilmez.

 1. Yurtdışında yüksek öğrenime başlamak istiyorum. OSYS sınavlarına girmek zorunda mıyım?

Eğitiminize CoHE tarafından tanınan bir HEI’de başlayabilirsiniz. Ancak, eşdeğerlik başvurunuz, Yabancı Uyruklu Diplomaların Tanınması ve Eşdeğerliği Hakkında Yönetmelik ve yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenecektir. Yurtdışında eğitim başlangıcını düzenleyen ilgili kararlar geri çekilmiştir.

 1. Başvuruyu benim için başkası yapabilir mi?

Başvurular adına temsilciler tarafından yalnızca resmi noter onaylı bir avukat mektubu ile başvurular alınabilir.

 1. Eşdeğerlik sürecinin adımları nelerdir?

Başvuru evraklarının şahsen Eşdeğerlik Bürosuna sunulması,

Eşdeğer başvuru ofisinin gereklerine uygun olarak başvuru belgelerinin alınması,

Başvurunun sisteme kaydı,

Başvuru evraklarının ön incelemesi,

Eksik veya eksik belgeler olması durumunda başvuru belgelerinin doldurulması,

Başvuru hakkında yazışma yapmak ve gerekli işlemleri yapmak, (onay, uluslararası yazışma, üniversite görüşü ve ilgili alt komite tarafından inceleme vb.).

Gerekirse ilave belgeler talep etmek,

Eşdeğerlik Komisyonu tarafından başvurunun değerlendirilmesi,

Başvuru hakkında İcra Kurulu Kararı alınması,

Tanınma / Eşitlik / Geçici Mezuniyet Sertifikalarının Hazırlanması ve imza için sunulması,

Başvurana başvuru hakkında İcra Kurulu Kararı hakkında bildirimde bulunmak.

 1. Eşdeğerlik başvurumun hangi aşamada olduğunu, ne yapmam gerektiğini bilmek istiyorum.

Hala başvuru sahiplerinin başvuru hakkında e-posta adreslerine bilgi mesajları gönderme konusunda çalışıyoruz. Çalışma tamamlandığında bilgiler web sayfasında olacaktır. Çalışma saatleri içerisinde “0850 470 0965 (YÖK)” Çağrı Merkezinden de bilgi alabilirsiniz.

 1. Başvurumu geri çekmek istiyorum, ne yapmalıyım?

Başvurunuzu geri çekmek için CoHE’ye imzanızı içeren bir dilekçe ve 50 TL işlem ücretinin ödendiğini gösteren bir makbuz yollamanız gerekir. Başvurunuzu geri çekerseniz, resmi belgeleriniz (noter onaylı çeviriler hariç) iade edilir.

Önemli Not: Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilerinden diploma onay mektuplarının cevaplanmasını beklemek durumunda, diploma onay mektuplarının cevabını aldıktan sonra başvuruların geri çekilmesi talepleri değerlendirilir.

 1. Eşdeğerlik başvurusu ne kadar sürede sonuçlandırılabilir; kesin bir tarih verebilir misin?

Başvuruların kesinleşmesi, HEI ülkesi, gerekli yazışmalar ve mezun program dahil olmak üzere durumlara göre değiştiğinden kesin bir tarih verilemez.

 1. “Diploma Onayı” nedir?

Diploma onayı, başvuru sahibinin ilgili HEI’de eğitim alıp almadığı, eğitim almış olması durumunda eğitim tipi, diploma bilgileri vb. Gibi konularda bilgi almak için yabancı temsilciler tarafından yapılan yazışmalardır.

 1. Askerlik hizmetini ertelemem gerekiyor ve işlemlerimin devam ettiğini belirten bir mektup istendi, nasıl alabilirim?

Belge, başvurudan sonra şahsen / posta yoluyla, şahsen veya posta yoluyla, başvuru sahibinin TC Kimlik numarası dahil olmak üzere bir dilekçe ile hazırlanacak ve teslim edilecektir ve isteğinizi belirterek, 50 TL’lik işlem ücretinin dekontu eklenmelidir.

 1. Diploma ve resmi transkriptimi geçici olarak almak için ne yapabilirim?

Belgeleri talep etme nedeninizi belirten imzalanmış bir dilekçe ve ilgili ücretin ödendiğini belirten bir makbuz ile belgelerinizi geçici bir süre için alabilirsiniz.

 1. Eşdeğerliği alabilmek için YDS sınavında (Yabancı Dil Yeterlik Sınavı) hangi şartlarda başarılı olmalıyım?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerin mezunları hariç, yabancı HEI’lerin yabancı dil ve edebiyat programlarından alınan diplomaların denklem prosedürlerinde, bu dillerin öğretim programlarında, filoloji programlarında ve tercümanlıkta Mezun olunan programın dili, ülkenin resmi dili ile aynı değildir, başvuru sahiplerinin mezun oldukları programın Yabancı Dil Yeterlik Sınavında (YDS) 100 üzerinden en az 80 veya eşdeğer puan almaları gerekmektedir. CoHE tarafından kabul edilen uluslararası geçerliliği olan sınavlar.

Önemli Not: Düzenleme yayınlanmadan önce CoHE’ye yapılan eşdeğerlik başvuruları için başvuru sırasındaki Yönetmelik hükümleri dikkate alınır.

 1. “Seviye ve Yeterlilik Tanımlama Sistemi (SYBS)” nedir?

Seviye ve Yeterlilik Belirleme Sistemi; kursların tamamlanması, stajın tamamlanması, proje hazırlama veya sınava girme gibi başvuruların bir veya birkaçının başarı seviyesini değerlendirme, değerlendirme ve belirleme sürecinin tamamıdır. , mezun olunan programla ilgili belirsizlik ve / veya temel başarıların olmaması, eğitim dili, programın okunaklı olması, teorik ve uygulamalı dersler, stajlar ve projeler.

 1. Yerleştirme Sınavının (STS) hangi aşamasına geçeceğimi nasıl bilebilirim?

Başvuru sahiplerine CoHE’nin Yerleştirme Sınavının hangi aşamalarına katılacağına dair kararları bildirilir.

 1. Yerleştirme Sınavlarının tarihleri ​​nedir?

Tarihleri ​​içeren detaylı bilgileri ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılan Yerleştirme Sınavları için www.osym.gov.tr ​​adresinden ve CoHE tarafından yapılan Yerleştirme Sınavları için www.yok.gov.tr ​​adresinden alabilirsiniz.

 1. Yerleştirme sınavına nerede gireceğim?

Sınav yeri ile ilgili bilgilere ÖSYM Başvuran Bilgi Sisteminden ulaşılabilir. CoHE tarafından yapılan Yerleştirme Sınavlarının yeri ve saati bilgisi Yerleştirme Sınavı Kılavuzunda yer almaktadır.

 1. Yerleştirme Sınavında konuların kapsamı ve dağılımı nedir?

Yerleştirme Sınavlarındaki konuların kapsamı ve dağılımları, Yerleşim Sınavları Rehberinde alanlarına göre listelenir.

 1. Yerleştirme Sınavının sonuçlarını nasıl öğreneceğim?

ÖSYM tarafından Tıp, Diş Hekimliği ve Öğretim alanlarında yapılan sınavların sonuçları, ÖSYM web sitesinde yayınlanmakta ve diğer alanlarda (Mühendislik, Türk Dili, Hukuk vb.) CoHE tarafından yapılan sınavların sonuçları yayınlanmaktadır. Web sitemizde.

 1. Yerleştirme Sınavında başarılı olmak için hangi puanı almalıyım?

Başarılı sayılabilmesi için, 16.06.2016 tarihinden önce yapılan Yerleştirme Sınavlarında minimum puanın 100 üzerinden en az 50, bu tarihten sonra yapılacak Yerleştirme Sınavlarında en az 100 puan olması gerekir.

 1. Yerleştirme Sınavının ilk aşamasında muaf tutuldum / başarılı oldum ve ikinci aşamada başarısız oldum. Gelecek sene hangi aşamada sınava gireceğim?

Başarısız olan sınava tekrar girmeniz gerekir.

 1. Öğretim alanındaki yerleştirme sınavında başarılı olabilmek için hangi puanı almam gerekir?

Başarılı sayılabilmesi için, bu tarihten sonra yapılacak Yerleştirme Sınavlarında 16.06.2016 tarihinden önce yapılan Yerleştirme Sınavlarında en az 100 puan üzerinden en az 50 puan ve bu tarihten sonra yapılacak Yerleştirme Sınavlarında en az 100 puan olması gerekir.

 1. Eczacılık alanındaki diplomaların denklik süreci nasıl yapılır?

Eczacılık alanındaki diplomaların denklik uygulamalarının incelenmesi sonucunda, eğitim düzeyinde, süre ve zorunlu derslerde ve mezun olunan programın stajında, Türkiye’deki eşdeğer programlarla karşılaştırıldığında, Eşitlik süreci bilimsel kimliğin belirlenmesinden sonra ve CoHE tarafından belirlenecek olan eczacılık fakültesinde oluşturulacak bir jüri önünde başarılı olarak gerçekleştirilir.

Eğitim düzeyindeki eksiklik, süresi ve zorunlu dersler ile Türkiye’de eşdeğer programlara göre programın bitirme stajı durumunda, eşdeğerlik süreci sadece zorunlu lisans derslerinin tamamlanmasından sonra, tamamlanmayan süre, staj ve bilimsel kimliğin belirlenmesi ve CoHE tarafından belirlenecek eczacılık fakültesinde oluşturulacak bir jüri önünde başarılı olmak.

 1. Ben KKTC mezunuyum, Diploma Eşitlik Sertifikası almam gerekir mi?

Şubat 2012 ve sonrasında mezun olan başvuru sahiplerinin diplomalarının arka yüzleri ÖSS’ye kayıtlı olduklarını belirleyen kurum tarafından damgalanırsa, eşdeğerlik için COHE’ye başvurmak gerekli değildir.

Bir başvuru yapmak için gereken mezunlar:

 • Özel yetenek sınavı ile üniversiteye kayıtlı olan,
 • KKTC vatandaşları,
 • yüksek lisans mezunları,
 • Girne Amerikan Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği mezunları,
 • Yakın Doğu Üniversitesi’nden Tarih Eğitimi mezunları,
 • Şubat 2012’den önce mezun olanlar.
 1. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında protokol çerçevesinde çalışmış olanların diploma denkliği için başvurmaları gerekli midir?

Diploma denkliği için başvuruda bulunmak üzere Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki protokol kapsamında ÖSYM tarafından kayıt yaptırmış olanlara ihtiyaç yoktur. Bu bağlamda okuyan öğrencilere CoHE tarafından bir protokol mektubu verilir.

 1. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde örgün eğitim aldım. Diploma denkliği için başvuru yapmam gerekir mi?

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde örgün eğitim gören öğrencilerin denklik için başvuruda bulunmaları gerekmez. Eşdeğerlik Bürosuna başvurarak diplomanın geçerli olduğuna dair bir sertifika almak yeterlidir. İlgili belge, resmi bir mektup, diploma ve resmi transkript fotokopisi ve 50TL işlem ücretinin ödendiğini gösteren makbuz ile COHE’ye başvurduktan sonra şahsen / posta yoluyla teslim edilecektir.

 1. Kazakistan’da örgün eğitim aldım Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi. Diploma denkliği için başvuru yapmam gerekir mi?

Kazakistan’da örgün eğitim gören öğrencilerin Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’ne denklik için başvuruda bulunmaları gerekmez. Eşdeğerlik Bürosuna başvurarak diplomanın geçerli olduğuna dair bir sertifika almak yeterlidir. İlgili belge, resmi bir mektup, diploma fotokopisi ve resmi transkript fotokopisi ve 50TL işlem ücretinin ödendiğini gösteren makbuz ile COHE’ye başvurduktan sonra şahsen / posta yoluyla teslim edilecektir.

 1. Kazakistan’da örgün eğitim aldım Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi. Diploma denkliği için başvuru yapmam gerekir mi?

Kazakistan’da örgün eğitim gören öğrencilerin Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’ne denklik için başvuruda bulunmaları gerekmez. Eşdeğerlik Bürosuna başvurarak diplomanın geçerli olduğuna dair bir sertifika almak yeterlidir. İlgili belge, resmi bir mektup, diploma fotokopisi ve resmi belgeyle birlikte COHE’ye başvurduktan sonra şahsen / posta ile gönderilecektir.

 1. Kazakistan’da uzaktan eğitim aldım Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi. Diploma denkliği için başvuru yapmam gerekir mi?

Kazakistan’da uzaktan eğitim gören öğrencilerin eşitliğe başvurmaları gerekmez Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi. Diplomaların Eşdeğerlik Ofisine şahsen / posta ile uygulanarak geçerli olması için bir sertifika almak yeterlidir. İlgili belge, resmi bir mektup, diploma fotokopisi ve resmi transkript fotokopisi ve 50TL işlem ücretinin ödendiğini gösteren makbuz ile COHE’ye başvurduktan sonra şahsen / posta yoluyla teslim edilecektir.

Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi uzaktan eğitim önlisans diploması ve yüksek lisans diplomaları 2007-2008 eğitim öğretim yılından sonra başlanırsa tanınır. Önlisans ve yüksek lisans diplomalarının 2007-2008 eğitim öğretim yılından önce aldığı kabul edilmemektedir. Uzaktan eğitim lisans programları, 2009 akademik yılından sonra ÖSYM tarafından kaydedilmişse tanınır. 2009’dan önce alınan lisans diplomalarına ilişkin olarak, diploma ve resmi transkript fotokopileri ile COHE’ye başvurulursa, eğitimin başladığı yıl için ÖSS veya DGS sınav sonuçları, 50 TL işlem ücreti ve dilekçe, diplomalarınız için tanıma / tanıma mektubu şahsen / posta ile teslim edilecektir.

Resmi bir transkript ve 50TL işlem ücretinin ödendiğini gösteren makbuz.

 1. Eşitlik prosedürleri tamamlandığında resmi belgelerin asılları bana teslim edilecek mi?

Başvurunun olumlu sonuçlanması durumunda, Tanınma veya Eşitlik Sertifikaları, bir kapak mektubu ve resmi belgelerin asılları ile birlikte, başvuru sahibine veya noter tasdikli bir avukat mektubu bulunan yasal temsilcisine şahsen sunulur. Başvuru sırasında CoHE’ye verilen onaylı kopyalar ve onaylı çeviri belgeleri başvuru sahibine iade edilmeyecek ve inceleme için dosyada tutulmalıdır.

 1. Eşdeğerlik Sertifikamın adresime posta ile gönderilmesi mümkün mü?

Yönetmeliğe uygun olarak, başvurunun olumlu sonuçlanması durumunda, bir tasdik mektubu ve resmi belgelerin asılları ile birlikte Tanınma veya Eşdeğerlik Sertifikaları, şahsen noter tasdikli resmi makamı tutan başvuru sahibine veya yasal temsilcisine sunulur. vekâletname. Eşitlik Sertifikası posta ile gönderilemez.

 1. Bir akrabam benim için Tanınma / Eşdeğerlik Belgesi alabilir mi?

Tanınma / Eşitlik Sertifikaları yalnızca şahsen, resmi olarak noter tasdikli bir avukat mektubu bulunan başvuru sahibine veya yasal temsilcisine imza ile verilir.

 1. Belge asılları gönderildi, ancak noter / Türkiye Dış Temsilcileri tarafından onaylanan çeviriler gönderilmedi, nedeni nedir?

Yabancı Yüksek Diplomaların Tanınması ve Eşdeğerliği Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, başvuru sırasında CoHE’ye verilen onaylı kopyalar ve onaylı çeviri belgeleri başvuru sahibine iade edilmeyecek ve başvuru sahibine iade edilecektir.

 1. Eşdeğerlik alanına itirazım var, ne yapmalıyım?

Sahaya yapılan itirazlar ile ilgili olarak, itirazınız ve referanslarınız dahil dilekçenizi ve ilgili ücretin ödenmesinin makbuzunu CoHE’ye iletmeniz halinde gerekli incelemeler yapılacaktır.

 1. Türk vatandaşlığını kazandım ve ismim değişti, ancak önceki adım Eşdeğerlik Belgesi’nde, ne yapmalıyım?

Diploma denkliği prosedürleri resmi diplomadaki isimlere dayandığından, diplomadaki isim ve soyisimler Denklik Belgesi’nin ön sayfasına yerleştirilir ve başvuru sırasındaki güncellenmiş kimlik bilgileri dilekçenin arkasına yerleştirilir. Eşitlik Sertifikası. Eşitlik verildikten sonra gerçekleşen isim değişiklikleriyle ilgili olarak CoHE tarafından yapılan bir işlem yoktur.

 1. Eşdeğerlik Sertifikamı kaybettim. Denklik Sertifikasını yeniden hazırlamak mümkün mü?

Ulusal Gazetelerden birine verilen zarar bildirimi ile başvuruda bulunmak için başvuruda bulunmanız durumunda, “İlgili Kurum” a bir mektup gönderilir, talebinizi içeren imzalı bir dilekçe ve 50TL işlem ücretinin alındığını gösteren bir makbuz yatırılır. Eşitlik Sertifikası kaybedilirse, yeniden düzenlenmez.

 1. Başvurum reddedildi, çünkü okulum tanınmıyor, bu ne anlama geliyor?

Eşdeğerliği elde etmek için, diploma veren ve eğitim programını veren HEI’nin öncelikle, faaliyet gösterdiği ülkenin akreditasyon veya kalite güvence kuruluşları tarafından akredite edilmiş yetkili makamları tarafından diploma vermeye yetkili bir kurum olarak tanınması, ve CoHE tarafından tanınmaktadır. HEI’lerden alınan ve bu nitelikleri sağlamayan diploma denklik başvuruları reddedilir.

 1. Okumak veya devam etmek istediğim yabancı HEI’nin tanınması konusunda resmi bir yazı nasıl alabilirim?

HEI’nin tanınıp onaylanmayacağına dair resmi bir mektup, ilgili kurumun ülke, isim ve departmanını ve işlem ödemesinin alındığını belirten resmi bir dilekçe ile CoHE’ye uygulanırsa şahsen / posta ile teslim edilecektir. 50TL

 1. Üniversitem yeni kuruldu. Üniversitenin CoHE tarafından tanınmasını istiyoruz, ne yapmalıyız?

Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla CoHE’ye tanınması için talep mektubunuzu, ilgili ülkenin eğitim yetkilileri tarafından üniversitenizin akreditasyonunun kabul edildiğine dair bir mektup ve üniversitenizin kataloglarını göndermelisiniz.

 1. Yüksek Lisans Eşdeğerlik Sertifikası aldım ancak belgede not ortalamam (not ortalaması) yok. GPA’nın yurtdışındaki genel not ortalamasına dönüştürülmesi için ne yapmam gerektiğine dair bilgi edinmek ister miyim?

Genel not ortalaması, denklik sürecinin hiçbir aşamasında kullanılmaz ve Eşdeğerlik Ofisi tarafından herhangi bir derece eşdeğeri yapılmaz.

 1. Bir yüksek lisans / doktora için başvuracağım Türkiyede derece. Eşitlik Sertifikasına ihtiyacım var mı?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, yüksek lisans / doktora programına başvurabilmeleri için bir Eşitlik Sertifikası almaları gerekmektedir. derecesi. Ancak, yabancı uyruklular (sağlık alanları hariç), yüksek lisans eğitimi için HEI tanıma mektupları alarak başvurabilirler.

 1. Doktora için gerekli belgeler nelerdir? eşdeğerlik?

Doktora Üniversiteler Arası Konsey tarafından eşdeğerlik işlemleri yapılır ve internet adresinden gerekli bilgiler elde edilebilir.

 1. Hakkımda verilen Yerleştirme Sınavı / YDS (Yabancı Dil Yeterlik Sınavı) kararı yok mu, sınava hala girebilir miyim?

Bir sınav kararı sizin için alınmamış olsa da, ilgili sınava girip yeterli puan alırsanız, aldığınız puan, daha sonra ihtiyaç duymanız durumunda denklik işleminizde kullanılacaktır.

 1. Tanınma Belgesi ve Eşitlik Belgesi aynı mıdır?

Hayır. Tanıma Sertifikası, başvuru sahibinin tanınmış yabancı bir HEI ve programdan tanınma talebiyle mezuniyet seviyesini gösteren ancak bir Denklik Belgesi niteliklerini taşımayan bir belgedir. Denklik Belgesi, Türk yükseköğretim sisteminde istenen diploma düzeyine ve alanına denkliğini gösteren resmi bir belgedir.

 1. Lisans derecesini tamamlama kararı ile ilgili benim hakkımda ne yapmalıyım?

Yerleştirme sürecinde dikkate almak üzere üç eyalet üniversitesini seçerek CoHE’ye rapor vermeniz istenecektir. Tercihlerini beyan edenler, CoHE tarafından adreslerine kayıt bildirimi ile kayıtlı oldukları üniversitelere kayıt yaptırabilir.

 1. Yanlış / aşırı ödemeyi geri alabilir miyim?

Ücretlerin iadesi CoHE tarafından yapılmamaktadır.

 1. Benim hakkımda alınan Tıp / Diş Hekimliği alanlarında Yerleştirme Sınavı kararı var. Bu sınava başka eşdeğer var mı?

STS-klinik bilimler kararını almış olan adaylar, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından seçilecek üniversiteler tarafından, ilgili üniversitelerin belirlediği tarihlerde uygulanacakları yapılandırılmış klinik sınavlara da girebilirler.

 Ayrıca, aşağıda belirtilen adayların sınavlarının başarılı sonuçları STS için de geçerlidir.

* USMLE-Adım 3

* PLAB-Bölüm 2

* AMC-Klinik sınavları

* MCCQE-Part2

* Tıbbi sınavlar (3 AP, devlet sınavı)

 

Sağlık Hizmetleri

Türkiye; Yükselen Bir Sağlık Merkezi

Doğu ve Batı arasındaki geçiş noktasında, Türkiye’nin sağlık pazarı kapsamlı bir yeniden yapılanmadan geçiyor. Sürekli kalite iyileştirmeleri ile birlikte, özgürlük, geliştirme ve uzatma bu hızlı geçişin anahtarıdır. Türkiye’nin öncü kültürel ve coğrafi parametrelerine dayanan özel yatırım akışının desteklediği devlet destekli sağlık sistemi reformları, yerel sağlık hizmetleri ortamı, küresel sağlık seyahat pazarı için bir sonraki “cazibe merkezi” olma yolunda ilerlemektedir.

Bu dönüşümün öncüsü, Türkiye’nin özel sağlık yatırımcılarıdır. Türk özel sağlık sektörü, en yeni tıbbi teknolojiye yatırım yaparak Türkiye’nin sağlık hizmetleri standartlarını güçlendirmiştir. Bugün, yalnızca yerel hastalar için değil, aynı zamanda küresel sağlık çalışanları için de, Türk girişimciler, benzersiz bir öneri oluşturdular.

Türkiye’de bu modern hastaneler arasında 2000’den fazla sağlık kurumu var. 61 tanesi JCI “Joint Commission International” tarafından onaylanmıştır. Bu, dünya genelinde 58 ülkede JCI tarafından onaylanmış toplam hastanelerin% 21’ini oluşturur.

JCI onaylı Türk hastaneleri, yaklaşık 150.000 sağlık çalışanı olan ve 15.000’inden fazlasının ABD Diplomasına sahip doktor olduğu bir yer ağı aracılığıyla çok çeşitli tedaviler sunmaktadır.

Türk sağlık hizmetleri kalitesi, sağlık hizmetlerinin kalitesi, coğrafi avantajları ve uygun fiyatları nedeniyle, uluslararası hastalar için hızla sağlık hizmeti sağlayıcıları haline gelmiştir.

2017 yılında 144 ülkeden 765.000’in üzerinde uluslararası hastayı ağırladık ve Türkiye ekonomisine doğrudan 7,2 milyar USD gelir elde ettik.

Türkiye’yi neden tercih etmelisiniz?

Sağlık seyahatinde dünyanın ilk 3 varış noktası arasında

Avrupalıların sağlık seyahatleri için tercih ettikleri ilk yer.

Türk hastaneleri 2017’de 144 ülkeden 765.000’den fazla hastayı başarıyla tedavi etti

Son 15 yılda, türkiye yeni hastanelere ve teknolojiye 50 milyar dolardan fazla yatırım yaptı

Amerikan tıp üniversitelerinden mezun olan 15.000’den fazla doktoru var.

Dünyada turizm hedefi olarak tercih edilen 6. destinasyondur.

Türk Hava Yolları, sizi 300’den fazla havaalanından direkt uçuşlarla İstanbul’a bağlar

Organ nakillerinde en başarılı yıldız doktorlarına sahiptir.

Kök hücre teknolojisinde en başarılı yıldız doktorlarına sahiptir.

Kanser tedavisinde en başarılı yıldız doktorlarına sahiptir

Konukları ve ziyaretçileri için en misafirperver ülke

Kaliteli tedavi için en uygun ülke

En çok turist veya sağlık gezginleri olarak kabul edilirsiniz

Türkiye’deki sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanılır?

Türkiye’deki sağlık hizmetlerinden kimler yararlanabilir?

Genel ve özel sağlık sigortasından kimler yararlanır?

Genel sağlık sigortasından yararlanmak için hangi belgeler gereklidir?

Genel sağlık sigortasından yararlanmak için yabancılar nereye başvurmalı? Bu süreç nasıl çalışır?

Genel sağlık sigortasına hak kazanan yabancılar bu hizmetlerden kimler yararlanabilir?

Özel sağlık sigortasından yararlanmak için hangi belgeler gereklidir?

Özel sağlık sigortası hangi hizmetleri kapsar?

Sorunlarınıza çözüm önerileri ve Türk sigorta sistemi, sağlık hizmetleri ve uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın.

 

Sigorta İşlemleri

Türkiye’de Sigorta Sistemi ve Gereksinimleri

Türkiye’de vize sürenizden daha fazla kalacaksanız, yabancılar için sağlık sigortası yaptırma zorunluluğu var. Başka bir deyişle, oturma iznine sahip olacak yabancıların Türkiye’de geçerli bir sağlık sigortası yaptırmaları gerekiyor.

Özel sağlık sigortası, kara taşıtları sigortası, tüm risk sigortası vb. Gibi tüm sigorta işlemleriniz uzman ekibimiz tarafından düşük maliyetle ve hızlı bir şekilde yerine getirilmektedir. Lütfen önerimizi almadan karar vermeyin. Sizi memnun edebileceğimize inanıyoruz.

Türkiye’deki sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanılır?

Türkiye’deki sağlık hizmetlerinden kimler yararlanabilir?

Genel ve özel sağlık sigortasından kimler yararlanır?

Genel sağlık sigortasından yararlanmak için hangi belgeler gereklidir?

Genel sağlık sigortasından yararlanmak için yabancılar nereye başvurmalı? Bu süreç nasıl çalışır?

Genel sağlık sigortasına hak kazanan yabancılar bu hizmetlerden kimler yararlanabilir?

Özel sağlık sigortasından yararlanmak için hangi belgeler gereklidir?

Özel sağlık sigortası hangi hizmetleri kapsar?

Sorunlarınıza çözüm önerileri ve Türk sigorta sistemi ve uygulamaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen bize ulaşın.

Almanya İstihdam Programı

Uzun süredir nitelikli uzman sıkıntısı çeken Alman ekonomisi nüfusun yaşlanması ile birlikte bu eksikliği daha fazla hissetmeye başlayacak. Halen yaklaşık 1,2 milyon uzman açığı olan Almanya bu açığı kapatabilmek adına istihdam ihtiyacını AB dışındaki ülkelerden gelecek göçe ile karşılamak üzere yeni bir düzenleme getirdi.

Almanya kapılarını bu düzenleme ile Avrupa Birliği dışındaki ülkelerin nitelikli iş gücüne araladı. Yeni yasal düzenleme ile artık üçüncü ülkelerdeki nitelikli iş gücü sınıfına girenler de, çalışmak amacıyla Almanya’ya vize başvurusunda bulunabilecekler. Ancak, niteliğe sahip olmayan veya düşük nitelikliler bu yasal düzenlemeden yaralanamayacaklar.

Almanya’da iş bulup çalışma fırsatından yararlanabilecek Nitelikli İş Gücü’nün tarifi yürürlüğe giren yasada şu şekilde tanımlanmıştır:

 • Kişinin nitelikli bir meslek eğitimini tamamlamış olması
 • Yükseköğrenim görmüş olması
 • Alman makamlarınca tanınmış denkliklerinin alınması
 • Almanca dil bilgisine sahip olmaları koşulunu karşılaması gerekmektedir.

Nitelikli meslek eğitimi almış kişiler, yapacakları vize başvurusu öncesinde; tamamladıkları meslek eğitiminin Almanya’daki meslek eğitimi ile eşdeğer olduğunu ortaya koyan denklik belgelerini almaları gerekiyor.

Eğer mesleki eğitimde eksikler var ve bu sebeple denklik alınamıyorsa, meslek eğitiminin tanınması için Almanya’da yeterlilik programlarına katılma fırsatı tanınıyor.

Eğer Almanca dilbilgisi seviyesi yeterli değilse, gerekli mali kaynaklara sahip olunması kaydıyla, kişilere 18 aylık eğitim vizesi çerçevesinde bu programlara katılma imkânı sağlanıyor.

Yükseköğrenim görmüş kişilerin de diplomalarını yine Alman makamları tarafından alacakları denklik belgesi ile belgelemesi gerekiyor.

Bilişim Teknolojileri alanındakilere özel istisnalar tanınıyor. Buna göre; mesleki tecrübeye sahip, yıllık en az 49 bin 60 Euro maaş gelirine sahip olacak olanlar için, öğretimlerini tamamladıklarına dair diploma ibraz etme şartı kaldırıldı. Çalışılacak işte sadece İngilizce bilgisinin yeterli olması halinde, B1 düzeyinde Almanca dil bilgisi de zorunlu değil.

Yasada yapılan tanıma uygun ‘nitelikli iş gücü’ koşulları karşılanıyor ve gerekli denklikler alındıysa, iş bulmak üzere Almanya’ya gelip 6 ay boyunca iş arama imkanı veriliyor.

Bu fırsattan yararlanabilmek için kişilerin;

 • En az B1 düzeyinde Almanca dil bilgisine sahip olmaları,
 • Altı ay boyunca kendi imkanlarıyla geçinebilmeleri için gerekli finansmana sahip olmaları
 • Öğretim ya da mesleki yeterlilik belgelerini ibraz edebilmeleri gerekiyor.

Mesleki eğitimini Almanya’da yapmak isteyenlere de yasa ile Almanya’ya gelip 6 ay boyunca kendilerine uygun meslek eğitimini arama fırsatı tanınıyor. Altı aylık vize alma imkânından yararlanmak isteyenlerin şu koşulları karşılaması gerekiyor;

 • 25 yaşından küçük olmak, eğitimini tamamlamış olmak,
 • B2 düzeyinde Almanca dil bilgisine sahip olmak
 • Meslek eğitimi boyunca kendini geçindirebilecek mali kaynağa sahip olunduğu yönünde teminat vermek.

Her ne kadar Bilişim Teknolojileri, Mühendislik, Sağlık gibi alanlarda ciddi işgücü açığı bulunsa da Yasa kapsamında meslek sınırlaması getirilmemiş, yukarıda anılan şartları taşıyan herkesin ilgili düzenlemelerden faydalanabilmesine olanak tanınmıştır.

Aile birleşimi yoluyla ilgili şartları taşıyan kişilerin eş ve reşit olmayan çocuklarını da beraberinde Almanya'ya getirmeleri mümkündür. Söz konusu aile birleşim vizesinin ön koşulu olarak da kişinin sosyal yardım almadan kendisinin ve ailesinin giderlerini karşılayacağını gelir belgeleri yoluyla beyan etmesidir.

Detaylı bilgi almak için bize ulaşın.

Benzer İçerikler

Gayrimenkul Yönetim ve Takip
Tecrübeli ekibimiz ile yatırımlarınızın yönetim ve takibi
Fon Satış
Golden Gate, yurt içinde yerleşik gayrimenkul portföy şirketleri ile temas halindedir.
Yatırım Hesabı Satışı
Golden Gate temasta olduğu katılım bankası marifetiyle yatırımcı adına ilgili bankada cari hesap açt...